303221Electrical Machine I
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 261102
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-15:50EN 516ENC93930W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สมพร เรืองสินชัยวานิช
สำรองให้:1 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 2 (90-90-0)
2 : 62366791 : นายสุธาสิน กองศรี ชั้นปี 3 (1-1-0)
3 : 62366883 : นายสุรพิชญ์ เผ่าหอม ชั้นปี 3 (1-1-0)
4 : 63366493 : นายสหฤทธิ์ นิ่มคำ ชั้นปี 2 (1-1-0)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด