304344Principle of Hydrology
หลักอุทกวิทยา
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  http://civil.eng.nu.ac.th/
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-15:50EN 305ENC95923W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สมบัติ ชื่นชูกลิ่น
ดร.ภูริภัส สุนทรนนท์
สำรองให้:1 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 3 (90-88-2)
2 : 60365413 : นางสาวสุรางคนางค์ สายใจ ชั้นปี 5 (1-0-1)
3 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ปี 3 ขึ้นไป (10-3-7)
4 : 60363891 : นางสาวเยาวภา สีทอง ชั้นปี 6 (1-0-1)
5 : 60362252 : นายอชิรวัชร์ พันเลิศวงศ์สกุล ชั้นปี 5 (1-1-0)
สอบปลายภาค: 19 ต.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.
หมายเหตุ: โยธา

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด