303221Electrical Machine I
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 261102
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์13:00-15:50EN 509ENC80800W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สมพร เรืองสินชัยวานิช
สำรองให้:1 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 2 (60-60-0)
2 : 61312508 : นายนันทิพัฒน์ จันพฤกษ์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
3 : 61313796 : นายกอบวริทธิ์ สิงหเดช ชั้นปี 5 (1-1-0)
4 : 61363517 : นายวชิรวิทย์ รัชนาทเกรียงไกร ชั้นปี 5 (1-1-0)
5 : 61363906 : นายเวทิศ ชากำนัน ชั้นปี 5 (1-1-0)
6 : 61363647 : นายวราห์ วิสิทธิโชค ชั้นปี 5 (1-1-0)
7 : 61365238 : นายยศกร หงษ์มณี ชั้นปี 5 (1-1-0)
8 : 61364897 : นายอภิชัย ใจเขียนดี ชั้นปี 4 (1-1-0)
9 : 61362558 : นางสาวปนัสดา ลำพา ชั้นปี 4 (1-1-0)
10 : 61361292 : นางสาวณัฐฐินันท์ วงศ์หล้า ชั้นปี 5 (1-1-0)
11 : 62363448 : นายนัทธพงศ์ ศรีสวัสดิ์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
12 : 62361048 : นายจักรกฤษณ์ อยู่คง ชั้นปี 4 (1-1-0)
13 : 61363326 : นางสาวมุฑิตา แก่นขาว ชั้นปี 5 (1-1-0)
14 : 62364834 : นายภาคย์ กุณฑลทอง ชั้นปี 4 (1-1-0)
15 : 62365237 : นายรณฤทธิ์ อิสสระ ชั้นปี 4 (1-1-0)
16 : 62365893 : นายดนพ รัศมีกุลธนา ชั้นปี 4 (1-1-0)
17 : 62363158 : นายธีรวัฒน์ ชัยพงษ์รัตนา ชั้นปี 4 (1-1-0)
18 : 62363349 : นายนราธิป วงษ์ไทย ชั้นปี 4 (1-1-0)
19 : 62367729 : นายพงศภัค เตชะโส ชั้นปี 3 (1-1-0)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด