301436Industrial Cost Analysis
การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 301304
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี09:00-11:50EN 310ENC75750W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: นายเกตุชนา บุญฤทธิ์
สำรองให้:1 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 4
2 : 59363342 : นายปิยวัฒน์ ผดุงแสง ชั้นปี 8
74-74-0
1-1-0
สอบกลางภาค: 20 ส.ค. 2563 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร EN ห้อง EN 207.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด