304315Reinforced Concrete Design
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 304212 หรือ
304212
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-11:50CE 511CEC50428W     
  อังคาร13:00-15:50EN 514ENL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์

สำรองให้:1 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 4
2 : 11307010055:วิศวกรรมโยธา ปี 4 ขึ้นไป
3 : 60360944 : นางสาวชลมาศ วงศ์มณี ชั้นปี 7
4 : 60363402 : นางสาวพิมพ์ผกา หล้านามวงค์ ชั้นปี 5
5 : 59365773 : นายสิรภัทร กิติธะนะ ชั้นปี 6
6 : 59360136 : นายกฤตภาส ไชยบุตร ชั้นปี 6
7 : 60363471 : นายพีรพัฒน์ กาญจนเพชร ชั้นปี 5
8 : 60363150 : นายพชรพล สมัครเขตรการ ชั้นปี 5
9 : 60362696 : นายปฐมพร สุกัลทะ ชั้นปี 5
10 : 60363440 : นายพิสิษฐ์ สีแดง ชั้นปี 5
11 : 60360586 : นางสาวคุณัญญา เกื้อกูลส่ง ชั้นปี 5
12 : 60360296 : นางสาวกัญญาพัชร เจียงแจ่มจิต ชั้นปี 5
13 : 60360111 : นางสาวกรกด คำสุวรรณ ชั้นปี 5
14 : 60364393 : นางสาววิภาภรณ์ จันทร์แสน ชั้นปี 6
15 : 60360975 : นางสาวชลันดา เชี่ยวชาญ ชั้นปี 5
16 : 60362856 : นางสาวปวริศา พิมสาร ชั้นปี 5
17 : 60360456 : นายกีรติ แดงดี ชั้นปี 5
18 : 60364546 : นายศรากร มณีนิล ชั้นปี 5
19 : 60360739 : นายจีรศักดิ์ จอมธรรม ชั้นปี 5
20 : 60360708 : นายจิรานุวัฒน์ ถิ่นทิพย์ ชั้นปี 5
21 : 60362399 : นายนฤเบศ บุญมาก ชั้นปี 5
22 : 60363013 : นายพงศกร เขียวกาศ ชั้นปี 5
23 : 60365840 : นายอานันท์ คำภา ชั้นปี 5
24 : 60360890 : นางสาวชนากานต์ ดำมะนิลศรี ชั้นปี 5
25 : 60363563 : นางสาวภัทธิยา บุญเกตุ ชั้นปี 5
26 : 60362658 : นายเบญจรงณ์ หล่อหลอม ชั้นปี 5
27 : 59366626 : นายศรณ์ไกรวิชญ์ สิงห์ทอง ชั้นปี 5
28 : 60364966 : นางสาวสโรชา สุดแสง ชั้นปี 5
29 : 60364034 : นางสาวรัตนาวดี ปัญญาคม ชั้นปี 5
30 : 60365017 : นางสาววีรดา มิ่งเชื้อ ชั้นปี 6
31 : 60365413 : นางสาวสุรางคนางค์ สายใจ ชั้นปี 5
32 : 60363891 : นางสาวเยาวภา สีทอง ชั้นปี 6
33 : 60361767 : นายธเดช สุจริตกุล ชั้นปี 5
34 : 60362801 : นายปริญญา อภิปัญญาวงศ์ ชั้นปี 5
35 : 59361966 : นายธนกร นิลพร ชั้นปี 5
36 : 58360397 : นายตรีพจน์ บรรเทา ชั้นปี 7
37 : 58362438 : นางสาวธีราพร จันทร์รักษ์ ชั้นปี 6
38 : 59364790 : นางสาววรรณภา โจระสา ชั้นปี 5
39 : 58360090 : นายกิติชัย หน่อท้าว ชั้นปี 7
40 : 58360854 : นายศิคริณทร์ ตรีจักร์ ชั้นปี 7
42 : 60364829 : นายศุภากร ปัญญาประชุม ชั้นปี 5
43 : 60365604 : นางสาวอนิสา โคสอน ชั้นปี 5
44 : 58360090 : นายกิติชัย หน่อท้าว ชั้นปี 7
46 : 60361767 : นายธเดช สุจริตกุล ชั้นปี 5
47 : 60362801 : นายปริญญา อภิปัญญาวงศ์ ชั้นปี 5
48 : 59361966 : นายธนกร นิลพร ชั้นปี 5
49 : 58360397 : นายตรีพจน์ บรรเทา ชั้นปี 7
50 : 58360854 : นายศิคริณทร์ ตรีจักร์ ชั้นปี 7
51 : 57360916 : นายเอกพล ตั้งศรีวงศ์ ชั้นปี 8
53 : 59366626 : นายศรณ์ไกรวิชญ์ สิงห์ทอง ชั้นปี 5
54 : 60364690 : นางสาวศิริรัตน์ แก้วกำแพง ชั้นปี 5
55 : 58360625 : นายปยุต พูญทัศน์ ชั้นปี 7
56 : 60361767 : นายธเดช สุจริตกุล ชั้นปี 5
58 : 58360144 : นายกฤตณัฏฐ์ ธนรัชต์พรเจริญ ชั้นปี 8
59 : 60360869 : นายชนสิทธิ์ หาญลิพงศ์ ชั้นปี 5
50-5-45
30-2-28
1-0-1
1-1-0
1-0-1
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-0-1
1-1-0
1-0-1
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-0-1
1-1-0
1-1-0
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-1-0
1-1-0
1-0-1
1-1-0
1-0-1
สอบกลางภาค: 19 ส.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร EN ห้อง EN 311.
19 ส.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร EN ห้อง EN 309.
หมายเหตุ: สำหรบนิสิตตกแผนการเรียน

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด