301340Manufacturing Processes
กรรมวิธีการผลิต
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 256101 และ 261102 หรือ
309200 หรือ
256101 และ 261102
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-15:50EN 305ENC1061015W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.ศรีสัจจา วิทยศักดิ์
สำรองให้:1 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 2
2 : 61361926 : นายธนวัตร อิ่มกูล ชั้นปี 5
3 : 61364408 : นายสิทธิชัย เม่นขาว ชั้นปี 4
4 : 61362015 : นายธรรพ์ณธร หมอนเขื่อน ชั้นปี 6
5 : 61363272 : นายภูธิป แตงสันต์ ชั้นปี 4
6 : 61360875 : นางสาวชนกานต์ รักสัตย์ ชั้นปี 4
7 : 61364484 : นายสิรวิชญ์ จันทะภา ชั้นปี 5
8 : 61360394 : นายกิตติศักดิ์ บุญช่วย ชั้นปี 4
9 : 61364903 : นางสาวอภิญญา มุ่งหมาย ชั้นปี 6
10 : 61362121 : นายนนท์ปวิธ ใสยอด ชั้นปี 5
11 : 61365306 : นายนนทกร เก่งธัญกิจ ชั้นปี 5
12 : 61362763 : นายพงศ์ดนัย ไหมบัวเขียว ชั้นปี 5
13 : 60363488 : นายพุฒิเมธ เพียรธรรม ชั้นปี 6
14 : 61364279 : นายสหรัฐ วิภูษณะ ชั้นปี 6
15 : 61365023 : นายอรรถพล จุติ ชั้นปี 5
16 : 61363357 : นายยศนนท์ จาดนอก ชั้นปี 4
17 : 61362121 : นายนนท์ปวิธ ใสยอด ชั้นปี 5
18 : 59365223 : นายวีรเดช แก้วนุช ชั้นปี 8
19 : 59365032 : นายวัชรศักด์ ไชยศรีย์ ชั้นปี 8
20 : 61364743 : นายสุวสันต์ สร้อยทอง ชั้นปี 6
21 : 61364231 : นายสถิระ ฟ้าประทานพร ชั้นปี 5
22 : 61362596 : นายประกฤษฎิ์ สหวรรธนะ ชั้นปี 5
23 : 61360530 : นางสาวคณิต พรมมา ชั้นปี 5
24 : 61361544 : นางสาวดนิตา ชลกิจพาณิชย์โชค ชั้นปี 4
25 : 61360646 : นายจาฏุพัจน์ จันทรา ชั้นปี 5
26 : 61364323 : นายสหัสวรรษ ติ๊บลูน ชั้นปี 5
27 : 61365290 : นายณัฐพล อินวัง ชั้นปี 5
28 : 61363128 : นายภควัฒน์ เทศแก้ว ชั้นปี 5
29 : 61364323 : นายสหัสวรรษ ติ๊บลูน ชั้นปี 5
30 : 61361247 : นางสาวณัชชากมน ทะมะรมย์ ชั้นปี 5
31 : 61364866 : นายอนิวัตติ์ ทองสุข ชั้นปี 6
32 : 59363342 : นายปิยวัฒน์ ผดุงแสง ชั้นปี 8
33 : 61362121 : นายนนท์ปวิธ ใสยอด ชั้นปี 5
34 : 59366503 : นายอรรถพล วงศ์อุบล ชั้นปี 8
35 : 61362138 : นายนนทพัทธ์ พรสิริชัยมงคล ชั้นปี 5
36 : 61365290 : นายณัฐพล อินวัง ชั้นปี 5
37 : 61363128 : นายภควัฒน์ เทศแก้ว ชั้นปี 5
38 : 62360973 : นายคณิศร พึ่งจาบ ชั้นปี 5
70-70-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-0-1
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-0-1
1-1-0
1-0-1
1-1-0
1-0-1
1-1-0
1-1-0
1-0-1
1-0-1
1-1-0
สอบกลางภาค: 12 ม.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.
สอบปลายภาค: 15 มี.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร IE ห้อง โถง IE.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด