301448Design and Analysis of Experiments
การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 301303
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-14:50ติดต่อผู้สอนNUC110W     
  จันทร์15:00-17:50ติดต่อผู้สอนNUL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า
สำรองให้:1 : 56361396 : นายพัชสิฐ ศิริพัฒน์พงศ์พร ชั้นปี 91-1-0

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด