001276Energy and Technology Around Us
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  https://classroom.google.com/c/NDI5OTU0NTExMjIx?cjc=ruh3vgb
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-14:50ปราบไตรจักร 22ปราบไตรจักรC4054032W     
  พฤหัสบดี13:00-14:50ปราบไตรจักร 22ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สิริมาส เฮงรัศมี
รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
รองศาสตราจารย์สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา
ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์
ผศ.ดร.นัฎฐิกา นวพันธุ์
รศ.ดร.ศศิมา เจริญกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรธิชา อุ่นไพร
นายณัฐพงษ์ ไผทฉันท์
สำรองให้:1 : ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) ทุกชั้นปี (400-391-9)
2 : 62523934 : นางสาวศุภาพิชญ์ วิชาเรือง ชั้นปี 4 (1-1-0)
3 : 61242225 : นางสาวพิมพ์มาดา คาร์ดเวลล์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
4 : 63361894 : นางสาวณัฐณิชา ดุษฎีพาณิชย์ ชั้นปี 3 (1-1-0)
5 : 62162386 : นายภัทรดนัย แสงทอง ชั้นปี 4 (1-1-0)
6 : 62343150 : นางสาวธัญลักษณ์ สุภาพัฒน์ ชั้นปี 4 (1-0-1)
7 : 63364598 : นางสาวแพรวพิชชา บัวงาม ชั้นปี 3 (1-1-0)
8 : 61162301 : นางสาวสุพรรษา ภูนัสสูง ชั้นปี 5 (1-0-1)
9 : 60364898 : นายสถาพร ผลสุข ชั้นปี 5 (1-1-0)
สอบกลางภาค: 8 ส.ค. 2564 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2564 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด