305511Machine Learning and Applications
การเรียนรู้ของเครื่องจักรและการประยุกต์
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร15:00-16:50EE 606EEC220W     
  พุธ13:00-14:50EE 606EEL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล
สำรองให้:1 : 62061764 : Mr.Karma Wangchuk ชั้นปี 2 (1-1-0)
2 : 62061160 : นายชัชชัย สายคำทอน ชั้นปี 4 (1-1-0)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด