301682Seminar 2
สัมมนา 2
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-11:50ติดต่อผู้สอนNUL413W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ดร.ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ
สำรองให้:1 : 13360026060:วิศวกรรมการจัดการ - (แบบ 1.1) ชั้นปี 1
2 : 13360028060:วิศวกรรมการจัดการ - (แบบ 2.1) ชั้นปี 1
2-0-2
2-1-1

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด