300301Technopreneur
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี10:00-11:50ปราบไตรจักร 63ปราบไตรจักรC20715255W     
  เสาร์10:00-11:50EN 617ENL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ดร.สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ
รศ.ดร.อุปถัมภ์ นาครักษ์
ดร.ศลิษา วีรพันธุ์
นายภาณุพงศ์ สอนคม
ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตินุช วัฒนะ
ผศ.ร.อ.หญิง ดร.วชิรา พันธุ์ไพโรจน์
รศ.ดร.อรรถไกร พันธุ์ภักดี
ดร.อุดมลักษณ์ ศรีชัวชม
ดร.พิมสหรา ยาคล้าย
ดร.สุภรวดี ตรงต่อธรรม
ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล
นายอำพล เตโชวาณิชย์
นายภัคพงศ์ หอมเนียม
ผศ.ดร.ปณัฐพงศ์ บุญนวล
ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห
นายรัฐภูมิ วรานุสาสน์
สำรองให้:1 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 3
2 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 3
3 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 3
4 : 60365567 : นางสาวอนันตญา น้อยนวล ชั้นปี 5
5 : 60365741 : นางสาวอรยา นิ่มอ่อน ชั้นปี 5
6 : 60361194 : นางสาวณัฏฐิกา อ้นภู ชั้นปี 5
7 : 60364911 : นางสาวสมฤทัย บ่อคำ ชั้นปี 5
9 : 60363686 : นางสาวภาณุมาส ประชุม ชั้นปี 5
73-59-14
80-66-14
50-22-28
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด