300301Technopreneur
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-14:50EN 207ENC25323617W     
  พฤหัสบดี13:00-14:50EN 617ENC      
  เสาร์13:00-14:50EN 617ENL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ดร.สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ
รศ.ดร.อุปถัมภ์ นาครักษ์
ดร.ศลิษา วีรพันธุ์
นายภาณุพงศ์ สอนคม
ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์
รศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล
นายอำพล เตโชวาณิชย์
นายภัคพงศ์ หอมเนียม
ผศ.ดร.ปณัฐพงศ์ บุญนวล
ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐภูมิ วรานุสาสน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตินุช วัฒนะ
ผศ.ร.อ.หญิง ดร.วชิรา พันธุ์ไพโรจน์
รศ.ดร.อรรถไกร พันธุ์ภักดี
ดร.อุดมลักษณ์ ศรีชัวชม
ดร.พิมสหรา ยาคล้าย
ดร.สุภรวดี ตรงต่อธรรม
สำรองให้:1 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 3
2 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 3
3 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 3
4 : 61362138 : นายนนทพัทธ์ พรสิริชัยมงคล ชั้นปี 5
5 : 61363883 : นายวีรภัทร สุปัญญา ชั้นปี 5
6 : 61363371 : นายรวิกร คำบุญ ชั้นปี 6
7 : 61311853 : นายไตรภพ กลิ่นจันทร์ ชั้นปี 5
8 : 61362015 : นายธรรพ์ณธร หมอนเขื่อน ชั้นปี 6
9 : 61362077 : นายธีรพล พันธ์มหา ชั้นปี 5
10 : 61364118 : นายศุภกฤต รีเรียง ชั้นปี 5
11 : 61364866 : นายอนิวัตติ์ ทองสุข ชั้นปี 6
98-95-3
37-33-4
109-100-9
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด