303491Special Topics in Electrical Engineering I
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  03 จันทร์15:00-16:50EN 311ENC880W     
  อังคาร10:00-11:50EE 604EEL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.นิพัทธ์ จันทรมินทร์
สำรองให้:1 : 60360616 : นายจักรกฤษณ์ เตจ๊ะนัน ชั้นปี 5 (1-1-0)
2 : 60361422 : นายณัฐวรรธน์ พัฒนโพธิกร ชั้นปี 5 (1-1-0)
3 : 60362016 : นายธนิสร ตันตระกูล ชั้นปี 5 (1-1-0)
4 : 60362283 : นายนฐพล สำลีปั้น ชั้นปี 5 (1-1-0)
5 : 60363143 : นายพชรพล เรืองนุ้ย ชั้นปี 5 (1-1-0)
6 : 60363976 : นายรัชพล สุขประเสริฐ ชั้นปี 5 (1-1-0)
7 : 60365475 : นายเสรี อินทมินทร์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
8 : 60365673 : นายอภิรักษ์ สงฆ์จันทร์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
สอบกลางภาค: 14 ม.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.
สอบปลายภาค: 16 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร EN ห้อง EN 307.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด