305211Electrical Circuit for Computer Engineering
วงจรไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี17:00-19:00OnlineNUC623824W     
  จันทร์17:00-20:00LAB 9Shop EEL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
สำรองให้:1 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2
2 : 63365878 : นายวิชญ์ภาส พรถึง ชั้นปี 4
3 : 63360316 : นางสาวกัญญาณัฐ เพชรประดับ ชั้นปี 4
4 : 63361191 : นายเฉลิมพล โพธิราแสง ชั้นปี 4
5 : 63362426 : นายธนกร วรรณจักร ชั้นปี 4
6 : 63363522 : นายบริพัฒน์ แสนแก้ว ชั้นปี 4
7 : 63367131 : นายสุริยกมล กาโร ชั้นปี 4
56-37-19
1-1-0
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด