001331Social Innovation
นวัตกรรมเพื่อสังคม
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-09:50ปราบไตรจักร 33ปราบไตรจักรC3603555W     
  พฤหัสบดี10:00-11:50ปราบไตรจักร 33ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์
ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว
ผศ.ดร.นินนาท ราชประดิษฐ์
รศ.ดร.ภณ วชิระนิเวศ
ผศ.ดร.สมชาย มณีวรรณ์
ผศ.น.สพ.รองเดช ตั้งตระการพงษ์
ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า
ผศ.ดร.วรเดช ณ กรม
รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง
สำรองให้:1 : 11303140064:วิทยาศาสตร์การเกษตร ชั้นปี 1 (80-0-80)
2 : 11303121064:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 1 : สหกิจศึกษา) ชั้นปี 1 (80-1-79)
3 : 11303030060:ภูมิศาสตร์ ชั้นปี 1 (60-0-60)
4 : 11303160060:วิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปี 1 (50-0-50)
5 : 11303110060:ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (30-3-27)
6 : 11303130064:สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ชั้นปี 1 (45-6-39)
7 : 11303170063:เกษตรแม่นยำ ชั้นปี 1 (100-3-97)
8 : 11303180063:เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ชั้นปี 1 (30-0-30)
9 : 11306010064:วท.บ. (คณิตศาสตร์) ชั้นปี 1 (75-0-75)
10 : 11306020060:วท.บ. (เคมี) -ทางวิชาการ ชั้นปี 1 (100-3-97)
11 : 11306041060:วท.บ. (ชีววิทยา) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1 (100-5-95)
12 : 11306141060:วท.บ. (ฟิสิกส์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1 (50-0-50)
13 : 11306090064:วท.บ. (สถิติ) ชั้นปี 1 (60-0-60)
14 : 11306130060:วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์) ชั้นปี 1 (60-0-60)
15 : 11306080060:วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ชั้นปี 1 (80-6-74)
16 : 11306110060:วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้นปี 1 (80-1-79)
17 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 1 (80-1-79)
18 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (40-3-37)
19 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 1 (80-4-76)
20 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 1 (50-0-50)
21 : 11307090060:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 1 (50-1-49)
22 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 1 (80-2-78)
23 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 1 (80-9-71)
24 : 11315011061:สถาปัตยกรรมศาสตร์ - (5 ปี) : แผน 1 ชั้นปี 1 (60-0-60)
25 : 11315011061:สถาปัตยกรรมศาสตร์ - (5 ปี) : แผน 1 ชั้นปี 3 (60-0-60)
26 : 11315020060:ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 1 (40-1-39)
27 : 11315030060:การออกแบบสื่อนวัตกรรม ชั้นปี 1 (40-1-39)
28 : 11315050060:ทัศนศิลป์ ชั้นปี 1 (40-1-39)
29 : 11313010061:ทันตแพทยศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (60-0-60)
30 : 11309050062:แพทย์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (120-42-78)
31 : 11314040064:กายภาพบำบัด ชั้นปี 1 (60-0-60)
32 : 11311020060:วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปี 1 (60-13-47)
33 : 11311020160:วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) ชั้นปี 1 (30-6-24)
34 : 11316010063:นิติศาสตร์ ชั้นปี 1 (240-22-218)
35 : 11308180062:กศ.บ. (คณิตศาสตร์) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (60-2-58)
36 : 11308260062:กศ.บ. (เคมี) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
37 : 11308270062:กศ.บ. (ชีววิทยา) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (30-4-26)
38 : 11308250062:กศ.บ. (ฟิสิกส์) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (30-2-28)
39 : 11308280062:กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (60-0-60)
40 : 11308290062:กศ.บ. (ภาษาไทย) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (60-1-59)
41 : 11308220062:กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (60-0-60)
42 : 11319040160:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกการเมืองการปกครอง ชั้นปี 1 (40-0-40)
43 : 11319040260:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นปี 1 (25-0-25)
44 : 11319040360:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 1 (45-0-45)
45 : 11319010060:จิตวิทยา ชั้นปี 1 (50-8-42)
46 : 11319020060:ประวัติศาสตร์ ชั้นปี 1 (160-7-153)
47 : 11319030060:พัฒนาสังคม ชั้นปี 1 (80-0-80)
49 : 11306090059:วท.บ. (สถิติ) ชั้นปี 2 (24-0-24)
50 : 11304020062:การบริบาลทางเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 2 (100-7-93)
51 : 11304020062:การบริบาลทางเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 3 (100-0-100)
52 : 11314010060:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 2 (64-8-56)
53 : 11314020060:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 2 (60-6-54)
54 : 11314050062:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 2 (35-0-35)
55 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 2 (45-0-45)
56 : 11310040260:วท.บ. - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2 (45-0-45)
57 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 2 (72-8-64)
58 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 2 (45-0-45)
59 : 11317100061:ศศ.บ. (พม่าศึกษา) ชั้นปี 2 (49-0-49)
60 : 11317060061:ศศ.บ. (ภาษาจีน) ชั้นปี 2 (101-0-101)
61 : 11317070061:ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ชั้นปี 2 (81-1-80)
62 : 11317080061:ศศ.บ. (ภาษาไทย) ชั้นปี 2 (100-11-89)
63 : 11317090061:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) ชั้นปี 2 (38-0-38)
64 : 11317120062:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 (107-7-100)
65 : 11317130061:ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ชั้นปี 2 (46-7-39)
66 : 11317020061:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) ชั้นปี 2 (3-0-3)
67 : 11317030161:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีประยุกต์) ชั้นปี 2 (33-1-32)
68 : 11317030261:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีคลาสสิก) ชั้นปี 2 (20-0-20)
69 : 11318130060:นิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 (199-10-189)
70 : 11318060060:การท่องเที่ยว ชั้นปี 2 (87-3-84)
71 : 11318020060:การจัดการธุรกิจ ชั้นปี 2 (158-48-110)
72 : 11318070060:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 2 (163-11-152)
73 : 11318110060:การเงิน ชั้นปี 2 (107-8-99)
74 : 11318080061:เศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 2 (76-4-72)
75 : 11318140063:นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ชั้นปี 2 (83-1-82)
76 : 11318040064:บัญชี ชั้นปี 1 (100-12-88)
77 : 11306150064:วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์) ชั้นปี 1 (30-0-30)
78 : 11318140063:นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ชั้นปี 1 (40-7-33)
79 : 11310020060:อนามัยชุมชน ชั้นปี 2 (250-24-226)
80 : 11317040061:ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) ชั้นปี 2 (30-0-30)
81 : 11318060060:การท่องเที่ยว ชั้นปี 2 (71-0-71)
82 : 11304030060:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปี 2 (40-2-38)
84 : 11303121059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 1 : สหกิจศึกษา) ชั้นปี 1 (60-0-60)
85 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 4 (64-0-64)
86 : 11311060062:วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) ชั้นปี 2 (77-0-77)
87 : 11323010063:โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ชั้นปี 1 (200-11-189)
88 : 11323011063:โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน-เทียบเท่า ชั้นปี 1 (30-0-30)
89 : ชั้นปี 2 (1-0-1)
90 : 63342688 : นายณัฐวัฒน์ กุลอินทร์ ชั้นปี 3 (1-1-0)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด