ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2566     /  1    {2}    3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  22 สิงหาคม 2568
12:00 - 14:00001212-2 English Critical Reading for Effective Communication : 3 (2-2-5) 1-10,13-22,25-35,37-45,49-57,61-70,73-75,77-82,85-94