ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2567     /  {1}    2    3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  10 ตุลาคม 2565
09:00 - 11:00001221-2 Information Science for Study and Research : 3 (2-2-5) 1
 001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 1-2
 001224-1 Arts in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001226-1 Ways of Living in the Digital Age : 3 (2-2-5) 1-2
15:00 - 17:00001227-1 Music Studies in Thai Culture : 3 (2-2-5) 1-1,4-4
 วันที่  11 ตุลาคม 2565
09:00 - 11:00001233-2 Thai State and the World Community : 3 (2-2-5) 1
 001234-2 Civilization and Local Wisdom : 3 (2-2-5) 1
 001235-2 Politics, Economy and Society : 3 (2-2-5) 1
 001237-2 Life Skills : 3 (2-2-5) 1-3
 001251-4 Group Dynamics and Teamwork : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 13:30001232-2 Fundamental Laws for Quality of Life : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001231-2 Philosophy of Life for Sufficient Living : 3 (2-2-5) 1
 001254-4 The King''s Philosophy for Living : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 1-8
 001273-2 Mathematics and Statistics in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-2
 001274-2 Drugs and Chemicals in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001275-2 Food and Life Style : 3 (2-2-5) 1
 001276-2 Energy and Technology Around Us : 3 (2-2-5) 1
 001277-2 Human Behavior : 3 (2-2-5) 1
 001278-2 Life and Health : 3 (2-2-5) 1
 001279-2 Science in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-9
 001291-1 Consumption in Dailylife : 3 (2-2-5) 1
 001292-1 Circular Economic Lifestyle for 21st Century : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  12 ตุลาคม 2565
09:00 - 11:00001315-1 French for Communication : 3 (2-2-5) 1
 001317-1 Lao for Communication : 3 (2-2-5) 1
 001318-1 Indonesian for Communication : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001252-4 Naresuan Studies : 3 (2-2-5) 1
 001319-1 Vietnamese for Communication : 3 (2-2-5) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1)
 วันที่  14 ตุลาคม 2565
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1)
 วันที่  15 ตุลาคม 2565
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1)
 วันที่  16 ตุลาคม 2565
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 24-25
 วันที่  13 มีนาคม 2566
12:00 - 14:00001332-1 Introduction to Data Management in Digital Era : 3 (2-2-5) 1
 001352-1 Peace and Religion for Human Kinds : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  14 มีนาคม 2566
12:00 - 14:00001301-1 Thai Language for Academic Communication : 3 (2-2-5) 1-5
 001302-1 Thai Language for Communication in the 21st Century : 3 (2-2-5) 1-5
 001303-1 Reading in the Digital Age Century : 3 (2-2-5) 1-5