ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2566     /  {1}    2    3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  9 ตุลาคม 2566
09:00 - 10:00001228-1 Happiness with Hobbies : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00001221-2 Information Science for Study and Research : 3 (2-2-5) 1
 001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 1
 001224-1 Arts in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001226-1 Ways of Living in the Digital Age : 3 (2-2-5) 1-2
 001332-1 Introduction to Data Management in Digital Era : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001231-2 Philosophy of Life for Sufficient Living : 3 (2-2-5) 1
 001232-2 Fundamental Laws for Quality of Life : 3 (2-2-5) 1
 001233-2 Thai State and the World Community : 3 (2-2-5) 1
 001234-2 Civilization and Local Wisdom : 3 (2-2-5) 1
 001235-2 Politics, Economy and Society : 3 (2-2-5) 1
 001237-2 Life Skills : 3 (2-2-5) 1-3
 001238-1 Media Literacy : 3 (2-2-5) 1
 001251-4 Group Dynamics and Teamwork : 3 (2-2-5) 1
 001254-4 The King''s Philosophy for Living : 3 (2-2-5) 1
 001352-1 Peace and Religion for Human Kinds : 3 (2-2-5) 1
 001353-1 Principles of Accounting for Entrepreneur : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 16:30001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 1-4
 001273-2 Mathematics and Statistics in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 5-8
 001273-2 Mathematics and Statistics in Everyday Life : 3 (2-2-5) 2
 001274-2 Drugs and Chemicals in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001275-2 Food and Life Style : 3 (2-2-5) 1-2
 001276-2 Energy and Technology Around Us : 3 (2-2-5) 1
 001277-2 Human Behavior : 3 (2-2-5) 1
 001278-2 Life and Health : 3 (2-2-5) 1
 001279-2 Science in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-9
 001291-1 Consumption in Dailylife : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  10 ตุลาคม 2566
09:00 - 10:00001211-2 English Listening and Speaking for Communication : 3 (2-2-5) 1-13,15-22,25-35,37-45,47-59,61-68,73-83,85-94
12:00 - 14:00001213-2 English Writing for Effective Communication : 3 (2-2-5) 1-4,6-7,9-22,25-28,30-42,44-51,53-56,58-64
 001317-1 Lao for Communication : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001301-1 Thai Language for Academic Communication : 3 (2-2-5) 1-4
 001302-1 Thai Language for Communication in the 21st Century : 3 (2-2-5) 1-5
 001303-1 Reading in the Digital Age Century : 3 (2-2-5) 1-5
 วันที่  11 ตุลาคม 2566
09:00 - 11:00001212-2 English Critical Reading for Effective Communication : 3 (2-2-5) 1-2,4-5,7-8,10-11,13-14,16-17,19-20,22-23
 001252-4 Naresuan Studies : 3 (2-2-5) 1
 001253-5 Entrepreneurship for Small Business Start-up : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001227-1 Music Studies in Thai Culture : 3 (2-2-5) 1-1,4-4
 วันที่  15 ตุลาคม 2566
10:00 - 11:30001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 901-902
 วันที่  20 ตุลาคม 2566
13:00 - 15:00001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 901-902