รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพะเยา
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา
หลักสูตร    ภูมิศาสตร์
ปีการศึกษา 2553
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 48180212 นางสาวจริยา มูสิกรักษ์-  / - 18 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติสำเร็จ
2 49180789 นางสาวปราณี ไชยอินทร์-  / - 16 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
3 50180030 นายกิตติกร ปากอง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
4 50180221 นายวรุฒ ใจมิภักดิ์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
5 50180306 นายพงศ์ศิลป์ ศรศรี-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
6 50180740 นายสืบศักดิ์ สร่างโศก-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
7 50181020 นายธาดา คนขยัน-  / - 16 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
8 50181303 นายศรายุทธ อินทราวุธ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
9 50181327 นางสาวศศิวิมล โพธิศาสตร-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
10 50181754 นายกรกฎ ทัศนศรี-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
11 50181815 นางสาวสุกัญญา หลักหมั่น-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
12 50181822 นางสาวสุขิตา ทองคำ-  / - 16 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)