รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพะเยา
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา
หลักสูตร    การเงินและการธนาคาร
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 50181389 นางสาวสริญญา ศรีวิชัย-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
2 50590501 นายธันวา มาทา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
3 50590525 นายธันวาวัฒน์ สมจิตต์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
4 50590600 นายนันทชัย เชื้ออุเทียน-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
5 50590747 นางสาวปภาวรินท์ กิจวัฒนาวิวัฒน์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
6 50590860 นางสาวปิยะพร สุทำเลา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
7 50591041 นางสาวภัทราภรณ์ คำรินทร์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
8 50592574 นางสาวกุลธิดา หม้อเหล็กอันดับสอง  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
9 50592888 นางสาวนันทพร แสงจันทร์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
10 50593168 นางสาวไพลิน ศรีชมชื่น-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
11 50593205 นายภูมิภัทร เอี่ยมสุดใจ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
12 50593212 นางสาวมณฑา เรืองชัย-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
13 50593236 นางสาวมณีรัตน์ ฤทธิ์บำรุง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
14 50593267 นางสาวมลฤดี แก้วเขียว-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
15 50593304 นางสาวยุวเรศ คล้ายแก้ว-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
16 50593380 นางสาววรรณนิศา ศรีรังกูล-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
17 50593502 นางสาววิไลพร บุญเกิด-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
18 50593564 นายศิวพัฒน์ สุวัฒนพิเศษ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
19 50593656 นางสาวสาวิตรี ชูสุวรรณ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
20 50593694 นางสาวสุดารัตน์ สีนวลขำ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
21 50593724 นางสาวสุนารี แช่มช้อย-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
22 50593748 นางสาวสุพรรษา นราภัย-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
23 50593816 นางสาวเสาวลักษณ์ สีเผือก-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
24 50593946 นางสาวอัมพร สายเครือมอยอันดับสอง  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
25 50594202 นายกฤษฎา สมศรี-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
26 50594455 นางสาวจีรภา ติ๊บประใจ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
27 50594493 นางสาวเจนจิรา ใจเขียว-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
28 50594721 นางสาวทิตยา ไชยชนะอันดับสอง  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
29 50594837 นางสาวธิดารัตน์ ทองคง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
30 50594851 นางสาวธีรารัตน์ หลักคำ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
31 50594967 นางสาวนวรัตน์ สุสี-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
32 50595193 นายประกาศิต ชัยวัฒนานุกุล-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
33 50595223 นายประเสริฐศักดิ์ เชิงแก้ว-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
34 50595278 นางสาวปาริฉัตร พรหมวิริยะ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
35 50595285 นางสาวปาริชาติ จำปา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
36 50595483 นางสาวพิมพิกา ประเทศรัตน์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
37 50595520 นางสาวเพ็ญนภา วงค์คำสาย-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
38 50595551 นางสาวภรณ์ทิพย์ ฝาเรือนดี-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
39 50595681 นางสาวสุธิกาญจน์ ได้ดี-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
40 50595759 นางสาวรัตติยา ปุละเปา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
41 50595926 นางสาววรางคณา ยาลังศรีอันดับหนึ่ง  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
42 50596022 นางสาววารุณี นิเวศน์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
43 50596039 นางสาววารุณี ปันต๊ะ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
44 50596084 นางสาววิภาวดี ใจโลกา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
45 50596367 นางสาวสมพิศ สายสร้อย-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
46 50596497 นางสาวสุทธิดา ศรีวงศ์วรรณ์อันดับสอง  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
47 50596640 นางสาวสุวิมล สุวรรณปัญญา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
48 50596800 นางสาวอัจฉราภรณ์ ดาวแดน-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
49 50603539 นางสาวจรรยา ทิอวน-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
50 50603546 นางสาวจารุวรรณ กุ่ยแก้วอันดับสอง  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
51 50603553 นางสาวจุฑาทิพย์ ประทุมมา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
52 50603584 นางสาวปราณี ทองนุช-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
53 50603607 นางสาวพฤกษา นกมั่น-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
54 50603645 นางสาวรัชนีกร สักลอ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
55 50603652 นางสาวรุ่งนภา กองตูม-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
56 50603720 นางสาวสุกัญญา เทียนเงิน-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
57 50603775 นางสาวอรพินท์ ภู่เงิน-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)