รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพะเยา
ระดับการศึกษาปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
คณะมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา
หลักสูตร    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - (แผน ข)
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 52830933 นายทรงพล โพนทา-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
2 52830940 นางสาวธนพร ผัดเรือน-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
3 52830957 นายนิยม เชื้อหมอ-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
4 52830971 นายรังสฤษฎ์ สินสกุลวิวัฒน์-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
5 52830988 นางสาวสาวิตรี รอดสี-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
6 52832562 นายไกรวุฒิ วรรณคำ-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
7 52832579 นายพิสิษฐ์พันธุ์ ยังมั่ง-  / - 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)