รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    อุตสาหกรรมเกษตร - เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 53160015 นางสาวกนกธิดา พิพัฒน์เทอดสกุล-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
2 53160329 นายณัฐพล ตั้งพรพาณิชเจริญ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
3 53160343 นางสาวดวงพร แจ้งสัน-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
4 53160367 นางสาวเด่นนภา นุชพิเรนทร์-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
5 53160497 นายธีภพ อยู่บ้านคลอง-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
6 53160619 นางสาวกชนิภา ศรีกระจ่าง-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
7 53161050 นางสาววิจิตรา ตั้งใจ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
8 53161227 นางสาวสุจิตรา จิววะสังข์-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
9 53161265 นางสาวสุธิดา โตจีน-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)