รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    อุตสาหกรรมเกษตร - พัฒนาผลิตภัณฑ์
ปีการศึกษา 2556
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 53160060 นางสาวกลอยใจ จนใจ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
2 53160077 นางสาวกอบสุข โคตา-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
3 53160114 นางสาวเกศรา กุมาทะ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
4 53160305 นายณัฐกิตติ์ สุขประเสริฐ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
5 53160428 นายธนาชัย ย้อยฝอย-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
6 53160480 นางสาวธัญวรัตน์ ทรวดทรง-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
7 53160503 นางสาวธีรวรรณ บัวบาน-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
8 53160527 นางสาวนภัสกมล เรืองจินดา-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
9 53160602 นางสาวเบญจภรณ์ ยังคง-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
10 53160756 นางสาวพิชยา วิรุณ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
11 53160770 นางสาวพิมพ์พร ศิริโท-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
12 53161135 นางสาวศิริวรรณ จันทร์ทิม-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
13 53161371 นางสาวแสงระวี หุมสิน-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
14 53310748 นางสาววารุณี ศรีคมขำ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)