รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    ภูมิศาสตร์
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 57160011 นายชานันท์ แสงนภา-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
2 57160035 นางสาวกุลสตรี เชี่ยวชาญ-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
3 57160066 นางสาวจรรยา บุญสอน-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
4 57160097 นางสาวเจนจิรา ขันเปี้ย-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
5 57160110 นายฐานวัฒน์ พูลเขตกิจ-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
6 57160158 นายนพดล เงาทองอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
7 57160165 นายนพดล นาบุญพัฒนา-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
8 57160172 นางสาวนพรัตน์ สุริยศอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
9 57160202 นางสาวนฤมล จันทร์สุด-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
10 57160226 นางสาวพัชรี ฉิมดอนทองอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
11 57160233 นายภาคภูมิ จันสน-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
12 57160257 นางสาวมินตรา รอดจันทร์อันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
13 57160264 นางสาวลลิตาพร วงศ์โห้-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
14 57160271 นางสาววิจิตรา สว่างแจ้ง-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
15 57160288 นางสาววิลาสินี ชูกลิ่น-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
16 57160318 นางสาวศศิธร ฉัตรสุดารัตน์-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
17 57160332 นายสมิทธ์ เปี่ยมแสง-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
18 57160349 นายสุรเชษฐ์ มาเสม-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
19 57163487 นางสาวธัญญารัตน์ ทองเชื้อ-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
20 57163500 นายพรมมาตร ชมภูเครือ-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
21 57163524 นางสาวอมินตรา เฉลิมวัด-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)