รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    ภูมิศาสตร์
ปีการศึกษา 2556
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 53161500 นางสาวกมลชนก ภูมี-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
2 53161517 นางสาวกมลชนก ศักดิ์สุวรรณ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
3 53161524 นางสาวกรรณิกา ศรีจันโท-  / - 19 กุมภาพันธ์ 2557 อนุมัติสำเร็จ
4 53161548 นายกิตติพงศ์ ดวงน้อย-  / - 19 กุมภาพันธ์ 2557 อนุมัติสำเร็จ
5 53161555 นายกิตติศักดิ์ กัดพันธุ์-  / - 12 มีนาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
6 53161562 นางสาวกุสุมา ชัยพฤกษ์-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
7 53161586 นางสาวจรินยา นันทะกมลอันดับสอง  / - 28 กุมภาพันธ์ 2557 อนุมัติสำเร็จ
8 53161609 นายชนะพันธ์ ตะเภา-  / - 19 กุมภาพันธ์ 2557 อนุมัติสำเร็จ
9 53161623 นางสาวชัชนีพร รู้หลัก-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
10 53161630 นายชินกฤต ถิ่นวงษ์แย-  / - 24 มีนาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
11 53161661 นางสาวตุลาพร พลวิเศษ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
12 53161685 นายธนวันต์ เย็นฉ่ำ-  / - 24 มีนาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
13 53161708 นายธิติศักดิ์ โพธิ์ทอง-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
14 53161722 นายนพกร พรมรักษา-  / - 19 กุมภาพันธ์ 2557 อนุมัติสำเร็จ
15 53161746 นายนฤเบศร์ ศรีพรม-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
16 53161753 นางสาวนิชชา พรวญหาญ-  / - 28 กุมภาพันธ์ 2557 อนุมัติสำเร็จ
17 53161777 นางสาวนิภาวรรณ พันมาลีอันดับสอง  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
18 53161784 นางสาวบุญตา สุภากรณ์-  / - 28 กุมภาพันธ์ 2557 อนุมัติสำเร็จ
19 53161791 นายปฐมพงศ์ ชัยมูล-  / - 24 มีนาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
20 53161807 นางสาวประวีณา อินทร์แขวน-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
21 53161821 นางสาวพรพิมล ปานเงินอันดับหนึ่ง  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
22 53161838 นายพีรภัทร ศรีวัฒน์-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
23 53161852 นางสาวภัคพาณี อินคตอันดับสอง  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
24 53161890 นางสาวมณีรัตน์ บุญเหลือ-  / - 9 มิถุนายน 2557 อนุมัติสำเร็จ
25 53161906 นายวัชระ สุขเอี่ยม-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
26 53161913 นายวัฒนชัย สายวงศ์คำ-  / - 24 มีนาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
27 53161920 นางสาววาสนา กุสุมานนท์รังษี-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
28 53161937 นายวิศรุต หนูสอน-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
29 53161951 นางสาวศศิธร บุตรสันเทียะ-  / - 19 กุมภาพันธ์ 2557 อนุมัติสำเร็จ
30 53161968 นางสาวศศิวรรณ ศรีภูมิ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
31 53161975 นางสาวศศิวิมล เกตุศรี-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
32 53161999 นายศุภณัฐ เครือบุญ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
33 53162019 นายสามารถ เนียมชาวนา-  / - 19 กุมภาพันธ์ 2557 อนุมัติสำเร็จ
34 53162026 นายสิทธิโชค กันดี-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
35 53162033 นางสาวสิรานี มีบุญล้ำ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
36 53162040 นางสาวสุกัญญา ด้วงฉุน-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
37 53162057 นางสาวสุนิสา นาคทั่ง-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
38 53162064 นายสุภาพ พ่วงพันธ์-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
39 53162088 นายสุรพงษ์ สุคำหล้า-  / - 11 เมษายน 2557 อนุมัติสำเร็จ
40 53162095 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยชาติ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
41 53162101 นายแสนสุข สุวรรณสม-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
42 53162125 นายอนุชา ไตรพรมมา-  / - 29 เมษายน 2557 อนุมัติสำเร็จ
43 53162132 นางสาวอังคนางค์ ใบยา-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
44 53162149 นางสาวอัจฉรา สิทธิดา-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
45 53162156 นายเอกชัย ปานจักร-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)