รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    ภูมิศาสตร์
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 53161524 นางสาวกรรณิกา ศรีจันโท-  / - 19 กุมภาพันธ์ 2557 อนุมัติสำเร็จ
2 53161548 นายกิตติพงศ์ ดวงน้อย-  / - 19 กุมภาพันธ์ 2557 อนุมัติสำเร็จ
3 53161555 นายกิตติศักดิ์ กัดพันธุ์-  / - 12 มีนาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
4 53161586 นางสาวจรินยา นันทะกมลอันดับสอง  / - 28 กุมภาพันธ์ 2557 อนุมัติสำเร็จ
5 53161609 นายชนะพันธ์ ตะเภา-  / - 19 กุมภาพันธ์ 2557 อนุมัติสำเร็จ
6 53161630 นายชินกฤต ถิ่นวงษ์แย-  / - 24 มีนาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
7 53161685 นายธนวันต์ เย็นฉ่ำ-  / - 24 มีนาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
8 53161722 นายนพกร พรมรักษา-  / - 19 กุมภาพันธ์ 2557 อนุมัติสำเร็จ
9 53161753 นางสาวนิชชา พรวญหาญ-  / - 28 กุมภาพันธ์ 2557 อนุมัติสำเร็จ
10 53161784 นางสาวบุญตา สุภากรณ์-  / - 28 กุมภาพันธ์ 2557 อนุมัติสำเร็จ
11 53161791 นายปฐมพงศ์ ชัยมูล-  / - 24 มีนาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
12 53161890 นางสาวมณีรัตน์ บุญเหลือ-  / - 9 มิถุนายน 2557 อนุมัติสำเร็จ
13 53161913 นายวัฒนชัย สายวงศ์คำ-  / - 24 มีนาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
14 53161951 นางสาวศศิธร บุตรสันเทียะ-  / - 19 กุมภาพันธ์ 2557 อนุมัติสำเร็จ
15 53162019 นายสามารถ เนียมชาวนา-  / - 19 กุมภาพันธ์ 2557 อนุมัติสำเร็จ
16 53162088 นายสุรพงษ์ สุคำหล้า-  / - 11 เมษายน 2557 อนุมัติสำเร็จ
17 53162125 นายอนุชา ไตรพรมมา-  / - 29 เมษายน 2557 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)