รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    ภูมิศาสตร์
ปีการศึกษา 2557
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 53160671 นายปารเมศ พันธ์หิง-  / 3 20 ธันวาคม 2558 15 ธันวาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
2 53161531 นางสาวกัญญารัตน์ อ่วมกลิ่น-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
3 53161944 นายศรศักดิ์ แก้วคำสอน-  / 3 20 ธันวาคม 2558 15 ธันวาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
4 54160335 นางสาวทรรณรต กุลมัยอันดับหนึ่ง  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
5 54160342 นางสาวจริยา ขำแจง-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
6 54160359 นางสาวจิราวรรณ นึกเว้น-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
7 54160366 นางสาวชนิตา เปลี่ยนเที่ยงธรรม-  / 3 20 ธันวาคม 2558 10 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
8 54160373 นางสาวเกวลิน นาคเที่ยง-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
9 54160380 นางสาวชลธิชา ระวังป่า-  / 3 20 ธันวาคม 2558 10 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
10 54160397 นางสาวชุติมา มีปัญญา-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
11 54160410 นางสาวมัลลิกา บุญลา-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
12 54160434 นางสาวสมฤทัย วันนะชัย-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
13 54160441 นายอนุรักษ์ พิมพ์ศรี-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
14 54160458 นางสาวอรอนงค์ จันอ้น-  / 3 20 ธันวาคม 2558 10 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
15 54161578 นางสาวเพ็ญนภา ขุนหีต-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
16 54161714 นางสาวกนกกร รุ่งเรือง-  / 3 20 ธันวาคม 2558 10 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
17 54161738 นางสาวกอบการ สมณะ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 6 สิงหาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
18 54161745 นางสาวกัลยาลักษณ์ วิเศษทักษ์-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
19 54161752 นางสาวเจนจิรา จันทะคุณ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
20 54161769 นายชยังกูร ปัญญาดิลก-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
21 54161813 นางสาวชิดชนก ศรีสงคราม-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
22 54161820 นางสาวฐิติมา มูลอุด-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
23 54161837 นายณัฐวุฒิ วุฒิชัยกุล-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
24 54161899 นางสาวนรีรัตน์ จิตรธร-  / 3 20 ธันวาคม 2558 17 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
25 54161905 นางสาวนุชติพร ชินหงษ์-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
26 54161943 นางสาวปวีณ์กร ดาวธง-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
27 54161974 นายพงศ์สิทธิ์ ม่วงหมี-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
28 54161981 นางสาวพิมพิกา ยิ้มยวน-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
29 54161998 นางสาวภัทร์ธีรา พุฒิมา-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
30 54162001 นางสาวภัทรพร แก้วดี-  / 3 20 ธันวาคม 2558 17 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
31 54162025 นางสาวเมธิณี เขียวงาม-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
32 54162087 นางสาววรารัตน์ ทองกวด-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
33 54162124 นางสาวสาวิตรี ทองงามดี-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
34 54162131 นางสาวสิริจิตร พานิช-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
35 54162155 นางสาวสิริณี เพ็งม่วง-  / 3 20 ธันวาคม 2558 6 สิงหาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
36 54162186 นางสาวสุภัทร์ษร ภักดีอาษา-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
37 54162223 นางสาวอุมาพร คำหมอน-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)