รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    การประมง
ปีการศึกษา 2556
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 53162163 นางสาวกนกวรรณ ศรีภิรมย์-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
2 53162170 นางสาวกมลชนก ดำมินเสก-  / - 8 กรกฏาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
3 53162217 นายกิตติพงษ์ คำดี-  / - 8 กรกฏาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
4 53162248 นางสาวเครือฟ้า นิราราช-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
5 53162255 นายจตุรงค์ พึ่งสถิตย์-  / - 8 กรกฏาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
6 53162262 นางสาวจุฑามาศ กันนัย-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
7 53162286 นายเฉลิมพงศ์ แสงสว่าง-  / - 30 กรกฏาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
8 53162293 นางสาวชนากานต์ ไกรสรกิตติกุล-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
9 53162316 นายณัฐพล ชมภูแสน-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
10 53162323 นางสาวณิชารีย์ ใจชื้น-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
11 53162330 นายดนุสรณ์ ม่วงกล่อม-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
12 53162361 นายธีรวัฒน์ ทุนคำ-  / - 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
13 53162392 นางสาวนลพรรณ วงศ์ถา-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
14 53162408 นายนิติ ธูปทอง-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
15 53162415 นางสาวนิภาวรรณ ปานเขียว-  / - 30 กรกฏาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
16 53162422 นางสาวเบญจวรรณ จั่นรัตน์-  / - 30 กรกฏาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
17 53162484 นางสาวพรพิมล แสงจันทร์-  / - 8 กรกฏาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
18 53162491 นางสาวพิมพรรณ ชื่นชอบ-  / - 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
19 53162514 นางสาวภาวินี แซ่เต็ง-  / - 8 กรกฏาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
20 53162538 นางสาวรัตติยา พรรณา-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
21 53162576 นางสาวสุจรรยา อรัญวาส-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
22 53162583 นางสาวสุธิดา ดีใจวงษ์-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
23 53162613 นายสุรัตน์ เกิดป้อม-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
24 53162620 นางสาวสุวิมล วันตุ้ย-  / - 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
25 53162644 นายอนุชา สังข์ทอง-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
26 53162651 นายอนุพงศ์ ทะหะ-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
27 53162675 นางสาวอาจรีย์ ทับเจริญ-  / - 30 กรกฏาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
28 53165027 นายอับดุลฮาดี ฮาแว-  / - 25 กรกฏาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)