รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    การประมง
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 53162170 นางสาวกมลชนก ดำมินเสก-  / - 8 กรกฏาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
2 53162217 นายกิตติพงษ์ คำดี-  / - 8 กรกฏาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
3 53162255 นายจตุรงค์ พึ่งสถิตย์-  / - 8 กรกฏาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
4 53162286 นายเฉลิมพงศ์ แสงสว่าง-  / - 30 กรกฏาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
5 53162361 นายธีรวัฒน์ ทุนคำ-  / - 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
6 53162415 นางสาวนิภาวรรณ ปานเขียว-  / - 30 กรกฏาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
7 53162422 นางสาวเบญจวรรณ จั่นรัตน์-  / - 30 กรกฏาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
8 53162484 นางสาวพรพิมล แสงจันทร์-  / - 8 กรกฏาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
9 53162491 นางสาวพิมพรรณ ชื่นชอบ-  / - 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
10 53162514 นางสาวภาวินี แซ่เต็ง-  / - 8 กรกฏาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
11 53162620 นางสาวสุวิมล วันตุ้ย-  / - 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
12 53162675 นางสาวอาจรีย์ ทับเจริญ-  / - 30 กรกฏาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
13 53165027 นายอับดุลฮาดี ฮาแว-  / - 25 กรกฏาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)