รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    การประมง
ปีการศึกษา 2557
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 53162200 นางสาวกาญจ์รวี กลั่นปาน-  / 3 20 ธันวาคม 2558 15 ธันวาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
2 53162347 นายธงชัย บัวระภา-  / 3 20 ธันวาคม 2558 1 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
3 53162354 นายธนพล เชาว์ธรรม-  / 3 20 ธันวาคม 2558 1 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
4 53162477 นายพงศกร คมขำ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
5 53162637 นายอดิสร เกษร-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
6 54160014 นายกันตพัทธ์ สุทธิรักษ์-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
7 54160021 นางสาวจิระนันท์ ไม้ตะเภา-  / 3 20 ธันวาคม 2558 1 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
8 54160038 นางสาวจุฬาลักษณ์ อนันตะปุระ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
9 54160052 นางสาวเบญจพร ชมคำ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
10 54160076 นางสาวเมตตา วรรณวงค์-  / 3 20 ธันวาคม 2558 1 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
11 54160083 นายศตวรรษ โตประเสริฐ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
12 54160090 นายศุภโชค ส่งศิริ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
13 54160106 นางสาวสายฝน สังกรณีย์-  / 3 20 ธันวาคม 2558 8 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
14 54160113 นายอลงกรณ์ คงปรีดา-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
15 54161172 นางสาวกนกวรรณ ภาคภูมิ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 1 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
16 54161202 นางสาวกัลยาณี เส้นตรง-  / 3 20 ธันวาคม 2558 8 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
17 54161219 นายกิตติพงษ์ กาเรียน-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
18 54161226 นางสาวขวัญเรือน สัจธรรม-  / 3 20 ธันวาคม 2558 1 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
19 54161301 นางสาวปิยนุช เต็งโล่ง-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
20 54161349 นางสาววาสนา เรียบร้อย-  / 3 20 ธันวาคม 2558 3 สิงหาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
21 54161394 นางสาวสวลักษณ์ เพ็งเทศ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 8 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
22 54161400 นายสาธร โปร่งเกษม-  / 3 20 ธันวาคม 2558 8 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
23 54161417 นายสิริวัฒน์ จันทร์สีทอง-  / 3 20 ธันวาคม 2558 8 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ
24 54161424 นายสุเมธ ซำประเสริฐ-  / 3 20 ธันวาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)