รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    เกษตรศาสตร์...พืชศาสตร์
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 53160220 นางสาวชรัญดา เมฆฤทธิ์-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
2 53161210 นางสาวสุกัญญา อ่อนเขตร์-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
3 53162699 นางสาวกมลชนก ธูปหอม-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
4 53162712 นางสาวกมลทิพย์ เพ็ชรอ่อน-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
5 53162736 นางสาวกรกนก สมบุตร-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
6 53162798 นางสาวขนิษฐา ทองรุ่ง-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
7 53162835 นางสาวจันทร์ทิพย์ ชำนิ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
8 53162941 นางสาวชื่นฤดี จันทร-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
9 53162958 นายชูเกียรติ เจียมสกุล-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
10 53162972 นางสาวฐิติพร ธูปนิ่ม-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
11 53163061 นางสาวดาวเรือง ปิ่นขำ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
12 53163078 นางสาวตรีลักษณ์ ตันรัตนะ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
13 53163092 นางสาวทิฆัมพร โท้ทอง-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
14 53163238 นายนิธิวัฒน์ คงเคว็จ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
15 53163252 นางสาวนิอร พรมพุก-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
16 53163269 นายบรรณสิทธิ์ คุ้มสุข-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
17 53163313 นายปรัชญา แก้วกล้า-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
18 53163474 นายพิชัย บุตรสีภูมิ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
19 53163481 นางสาวพิมพ์วิภา กองพงษ์-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
20 53163559 นางสาวมนต์ฑณา สระทองมา-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
21 53163641 นางสาวลลิตา สิทธิ์ขุนทศ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
22 53163771 นางสาววิจิตรา ฟูเฟื่อง-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
23 53163863 นายวีระพงษ์ ธรรมชาติ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
24 53163894 นายศรัณย์ เนียมทอง-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
25 53163900 นายศรายุทธ์ จันทร์ทึง-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
26 53163948 นายศาควัต โถปิก-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
27 53163962 นายศิวณัติ สอนป้อม-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
28 53163993 นายสมประสงค์ อ้นสี-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
29 53164006 นางสาวสมฤทัย จรลี-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
30 53164020 นายสยาม ศรีสงคราม-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
31 53164051 นางสาวสายสัมพันธ์ สีดำ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
32 53164075 นางสาวสาวิตรี ฉลาดธัญญกิจ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
33 53164082 นางสาวสาวิตรี ลอยถาวร-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
34 53164112 นายสิทธิพงษ์ สะพรั่ง-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
35 53164129 นายสิรวิชญ์ มิไพทูล-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
36 53164150 นางสาวสุจิตรา บุญต้ออันดับสอง  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
37 53164228 นางสาวสุธิดา ช่างปราณีต-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
38 53164235 นางสาวสุธินี พลบุญ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
39 53164242 นางสาวสุพรรณี ใจมูล-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
40 53164389 นายอรรถสิทธิ์ สารีคำ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
41 53164402 นางสาวอัญชลี กันขาว-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)