รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    เกษตรศาสตร์...อารักขาพืช
ปีการศึกษา 2556
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 53162811 นางสาวขวัญใจ ชุยจุมจัง-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
2 53162873 นางสาวจิราพร แสงพิศาล-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
3 53163283 นางสาวเบญจมาภรณ์ ใจพูม-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
4 53163337 นายปรีชา ช้างทอง-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
5 53163351 นางสาวปัญจรีย์ ศรีเดช-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
6 53163856 นางสาววีรณา พิมพ์มาศ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
7 53163979 นางสาวศุภรัตน์ พวงพุ่ม-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
8 53164327 นางสาวสุรีรัตน์ พันทา-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
9 53164358 นายอลงกรณ์ กลางสุพรรณ์-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
10 53164396 นางสาวอัจฉพรรณี ศรีทองอ่อนอันดับสอง  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
11 53165010 นางสาวคอลียา ลีโด-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)