รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    เกษตรศาสตร์...ทรัพยากรดิน
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 53162705 นางสาวกมลชนก ห่วงมี-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
2 53162729 นางสาวกมลวรรณ จายะพันธุ์-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
3 53163306 นายประพัฒน์ กันต์นิกูล-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
4 53163498 นางสาวพิมพินันท์ ทวีปะ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
5 53163566 นายมนตรี แสนแวทย์-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
6 53163580 นางสาวเมทินี นาคดีอันดับสอง  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
7 53163689 นายวรพรต โจดโจน-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
8 53163825 นางสาววิภาวรรณ สายคำยศ-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
9 53163955 นางสาวศิรินภา เรืองชม-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
10 53164167 นางสาวสุชาดา ทองผ่อง-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)