รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    เกษตรศาสตร์...สัตวศาสตร์
ปีการศึกษา 2556
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 53162682 นายกนิษฐ์ กนิตศรีบำเพ็ญ-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
2 53162743 นายกฤษฎา โพธิ์อ่อง-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
3 53162965 นางสาวฐานิตา ตั้งวิบูลย์ธรรม-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
4 53163108 นางสาวทิพย์อาภา มาน้อย-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
5 53163153 นางสาวธิติมา เพ็ชรคง-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
6 53163221 นางสาวนิตยา พืบขุนทด-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
7 53163344 นางสาวปะราลี มากเอี่ยม-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
8 53163375 นางสาวผกามาศ มาน้อย-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
9 53163382 นางสาวพเยีย อ่อนเฉวียง-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
10 53163399 นางสาวพรทิพย์ แก้วมณีโชติ-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
11 53163429 นางสาวพัชชุญาดา กันเดิน-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
12 53163528 นางสาวภาวิตา จงมีความสุข-  / - 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
13 53163573 นางสาวมุกรินทร์ บุญถูก-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
14 53163597 นางสาวยลดา ศุภศิริ-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
15 53163603 นางสาวยุวดี คำเดช-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
16 53163634 นายฤทธิชัย สายโสภา-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
17 53163702 นายวรวรรษ ผาสุขกิจ-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
18 53163719 นายวัฒนชัย พรมภักดี-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
19 53163795 นายวิทวัส คำอร-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
20 53163801 นายวิทวัส วงค์สนั่น-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
21 53163849 นางสาววีณา ผดุงกมล-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
22 53163917 นายศราวุฒิ ตรีถัน-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
23 53163924 นายศราวุธ นคร-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
24 53163986 นายศุรกฤต กาทองทุ่ง-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
25 53164099 นายสิทธิกร จงนอก-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
26 53164105 นายสิทธิชัย อาศัยนา-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
27 53164181 นางสาวสุชาดา โสภารักษ์-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
28 53164198 นางสาวสุทธินีย์ ชัชวาลย์-  / - 29 กรกฏาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
29 53164204 นายสุทัศน์ คำตุ้ม-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
30 53164259 นางสาวสุพรรณี อ่อนน้อม-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
31 53164297 นางสาวสุภัททรา ชาตะวิถี-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
32 53164303 นางสาวสุภาวดี บานแย้ม-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
33 53164310 นางสาวสุรีย์ แสงเพชรประเสริฐ-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
34 53164365 นางสาวอรพรรณ อ่อนงาม-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
35 53164372 นายอรรถชัย เขียวศรี-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
36 53164419 นางสาวอัญชลี จัดคร่อง-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
37 53164440 นายอิทธิพัทธ์ ธนัตธนากิตติ์-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
38 53165034 นายสิทธา พาต่อ-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)