รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2559
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 55161089 นายณัฐพล จันทิพย์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
2 55161218 นางสาวภัทรภร เพ็งพี-  / - 13 ธันวาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
3 55161270 นางสาวศศิวิมล บัวน้อย-  / - 13 ธันวาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
4 55161317 นายสถาพร ทองรอด-  / - 13 ธันวาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
5 55161355 นางสาวสุดารัตน์ อรัญญกานนท์-  / - 13 ธันวาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
6 55161362 นายสุทธิรักษ์ พสกภักดี-  / - 13 ธันวาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
7 56160456 นางสาวปฑมกร มูลทะสิทธิ์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
8 56160463 นางสาววาสนา แย่งเพ็ชร-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
9 56163099 นางสาวจริยา พิมพ์จันทร์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
10 56163105 นางสาวเจษฎาพร สายทอง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
11 56163129 นายชนะพล อัครผล-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
12 56163174 นางสาวณภัชนันท์ สำเร็จ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
13 56163204 นางสาวดารารัตน์ ทัพหมี-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
14 56163211 นางสาวดุจหทัย เหล็กน้ำคบ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
15 56163228 นางสาวธัญรัศม์ พงษ์วิวัฒิวราภา-  / - 19 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
16 56163235 นางสาวนฤมล อุประ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
17 56163259 นางสาวบุญญิสา รัตนจารุเรือง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
18 56163266 นางสาวประภาพร ส่งแจ้ง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
19 56163327 นางสาวยุทธพร ดวงจินดา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
20 56163334 นายยุทธพิชัย มากร-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
21 56163358 นางสาววิภาวี พุทธรักขิโต-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
22 56163426 นายอภิสิทธิ์ อ่วมแจง-  / - 19 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
23 56163433 นางสาวอรจิรา แสงเขิ่ง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
24 56163440 นางสาวอัญธิกา ป้องคำ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
25 56311308 นายเตชธร ชนะเพียอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
26 56311964 นางสาวสุกัญญา พลเลิศอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)