รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 56160432 นางสาวจิราพร ภูชื่นแสง-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
2 56163167 นายฐิติพงศ์ อินทรรักษ์-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
3 56163341 นางสาววรรณิศา เพชรมี-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
4 57160394 นางสาวกัญญารัตน์ สีขาว-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
5 57160424 นายจักรชัย ผาสุข-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
6 57160448 นางสาวจิราเจต ฟองดา-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
7 57160462 นางสาวฐิติรัตน์ คุ้มภัย-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
8 57160479 นางสาวณัฐนันท์ เเก้ววิเชียร-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
9 57160493 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์ชูกลิ่น-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
10 57160530 นางสาวปัณณธร เพลียคำ-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
11 57160547 นางสาวเปียนุช ศรีโสภา-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
12 57160578 นางสาวภัทรสุดา สุดาพวง-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
13 57160585 นางสาวภัทราภรณ์ วุฒิการณ์-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
14 57160622 นายวรพล วันยวน-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
15 57160639 นางสาววรรณิภา ธูปทอง-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
16 57160646 นางสาววราพร ชำนาญช่าง-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
17 57160653 นางสาววิภาวี เกตุมณี-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
18 57160691 นางสาวอภิญญาพร รักพงษ์-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
19 57163531 นายชนะชัย จินตนา-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
20 57163548 นางสาวฐิติกา อยู่เย็น-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
21 57163579 นางสาวธนิกานต์ มีสุขโข-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
22 57163593 นายนัทธพงศ์ ชะขุนทด-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
23 57163609 นายภาณุพงศ์ ชัยฤทธิ์-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)