รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 56160630 นางสาวณัฏฐา เกินวงค์-  / - 24 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
2 56160876 นางสาวภัทรสุดา ทรัพย์กำเนิดมี-  / - 11 สิงหาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
3 56160982 นางสาวรุ่งนภา อารีทม-  / - 24 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
4 56161002 นางสาววรลักษณ์ อ้วนแก่นจันทร์-  / - 24 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
5 56161163 นายสิทธิชัย แพทย์ไชโย-  / - 24 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
6 56161187 นางสาวสุนิษา แดงคง-  / - 24 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)