รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 57160721 นางสาวกนกพร ธาตุแก้ว-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
2 57160738 นางสาวกมลทิพย์ ยองใย-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
3 57160745 นางสาวกัลยกร โตสารเดช-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
4 57160776 นางสาวจริยา หิรัญโท-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
5 57160783 นายจิตรเทพ ดานขุนทด-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
6 57160851 นางสาวฉัตรนภา เมฆโต-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
7 57160868 นางสาวชนิกา เพ็งสลุดอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
8 57160899 นางสาวชัชฎาภรณ์ กล่องเนียมอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
9 57160929 นางสาวฐานีย์ พิเชฐเกียรติกุล-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
10 57160936 นางสาวฑิตยา ทอดแสน-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
11 57160943 นางสาวณัฐชยา อิ่มขุนทอง-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
12 57160950 นางสาวณัฐชา มะลิผล-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
13 57160967 นางสาวณัฐธิดา สุวรรณเครือ-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
14 57160981 นางสาวณิชกมล พนมสุข-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
15 57160998 นายตะวันวัฒน์ คำพะไม-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
16 57161018 นางสาวทิวาพร ทองเชื้อ-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
17 57161032 นางสาวธัญชนก ศรีอัฒชา-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
18 57161049 นายธานี บรรเทิงจิตต์-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
19 57161056 นางสาวธารทิพย์ ถิรศักดิ์ธนา-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
20 57161070 นางสาวนพมาศ ทองช้อย-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
21 57161087 นางสาวนภัสสร สิบกำปัง-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
22 57161094 นางสาวนลินี ด้วงฟู-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
23 57161100 นางสาวนันทวัน ดอนไพรเมืองอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
24 57161117 นางสาวนารีรัตน์ ศรีปิ-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
25 57161124 นางสาวนารีรัตน์ ใจมิภักดิ์-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
26 57161131 นางสาวนิลวรรณ คงใจมั่น-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
27 57161148 นางสาวนิสารัตน์ ทองสมัย-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
28 57161179 นางสาวปัทมนันท์ จันทร์ดำ-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
29 57161186 นางสาวปาจรีย์ คงวิเศษ-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
30 57161193 นางสาวพนิดา อ่อนกัน-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
31 57161216 นางสาวพรทิพย์ เอี่ยมละอออันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
32 57161223 นางสาวพรประภา ชัยเกิด-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
33 57161230 นางสาวพิชญา ปานนิล-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
34 57161247 นางสาวเพ็ญนภา คำเมฆ-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
35 57161254 นางสาวภัชฎาภรณ์ พยอม-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
36 57161261 นางสาวภัทราพร อินตุ้ย-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
37 57161278 นายภูวดล เชื้อนาค-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
38 57161292 นางสาวมังตาน อ๊อสวงษ์-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
39 57161308 นางสาวมัณฑนา ขันยศอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
40 57161322 นางสาวมุกดา วิทูร-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
41 57161339 นางสาวมุกริน แซ่เล้า-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
42 57161353 นายราเชนท์ หัตถะกา-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
43 57161360 นางสาวรุ่งรัตน์ พิมพ์สูงเนิน-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
44 57161384 นางสาววรนิษฐา แสนรัก-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
45 57161391 นางสาววรรณวิสาข์ ชินพงสานนท์-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
46 57161414 นางสาววาสนา ใชยศรี-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
47 57161421 นางสาววิชุดา มีจินดา-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
48 57161452 นางสาวศิริวรรณ กล่อมอิ่ม-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
49 57161469 นางสาวศุทธินี ปริปุรณะ-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
50 57161476 นางสาวศุภิสรา โกมลพันธุ์-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
51 57161483 นางสาวสิริยากร ตื้อคำ-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
52 57161490 นางสาวสุดาพร ดีพร้อม-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
53 57161506 นางสาวสุธาทิพย์ แก้วกาหลง-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
54 57161520 นางสาวสุนิษา อิ่มวิโรจน์อันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
55 57161537 นางสาวสุพรรณี พงษ์รื่น-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
56 57161544 นางสาวสุภัจนา รักศักดิ์สยาม-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
57 57161568 นางสาวสุวนันท์ สิงห์วี-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
58 57161575 นางสาวอนันตญา กล่อมถึก-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
59 57161612 นางสาวอัฐรัตน์ เหลืองทอง-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
60 57161629 นางสาวอัมพาพันธ์ สันรัมย์อันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)