รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 56161316 นางสาวกชกร ลวดทอง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
2 56161323 นางสาวกรณิการ์ ศรีนาทะนันท์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
3 56161347 นายกิตติศักดิ์ ธรรมพิทักษ์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
4 56161354 นางสาวเกศศิณี ยศมา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
5 56161392 นางสาวชุติมา เกิดชื่น-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
6 56161408 นางสาวณัชนันท์ เวชสูงเนิน-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
7 56161446 นางสาวน้ำฝน คงนา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
8 56161453 นางสาวเบญจพร ภูสะเทียน-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
9 56161484 นายพรชัย รุ่งเรือง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
10 56161521 นางสาวเพชรา โยมา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
11 56161545 นายภาณุพงศ์ พ่วงรอด-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
12 56161552 นางสาวภิรมยา อินทรเขตการ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
13 56161576 นางสาวรัมภานุช อาชีวะ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
14 56161583 นางสาวรุ่งนภา ยางไธสง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
15 56161590 นายวชร ชาวเชียงขวาง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
16 56161606 นางสาววรธิดา สอนเตจา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
17 56161613 นางสาววรรทนี เฉียงเมืองอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
18 56161620 นางสาวศิลามาศ จันทิ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
19 56161651 นางสาวสิริวรรณ สัพโส-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
20 56161699 นางสาวอรชุดา จาดเปรม-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)