รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
ปีการศึกษา 2559
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 54163978 นายรัชภัณฑ์ ศรีอรุณนิรันดร์-  / - 8 สิงหาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
2 56161309 นางสาวกชกร เชาว์เลขา-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
3 56161316 นางสาวกชกร ลวดทอง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
4 56161323 นางสาวกรณิการ์ ศรีนาทะนันท์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
5 56161330 นางสาวกานติมา ใชยทอง-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
6 56161347 นายกิตติศักดิ์ ธรรมพิทักษ์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
7 56161354 นางสาวเกศศิณี ยศมา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
8 56161378 นางสาวจิตรกาญจน์ เพลิดขุนทด-  / - 24 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
9 56161392 นางสาวชุติมา เกิดชื่น-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
10 56161408 นางสาวณัชนันท์ เวชสูงเนิน-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
11 56161415 นายณัฐพงศ์ กล่ำทัพ-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
12 56161422 นายณัฐพงศ์ เดชปาน-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
13 56161439 นางสาวนัฎฐา โพธิ์เย็น-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
14 56161446 นางสาวน้ำฝน คงนา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
15 56161453 นางสาวเบญจพร ภูสะเทียน-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
16 56161460 นายไปรวิทย์ สุระนิด-  / - 9 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
17 56161477 นางสาวผกามาศ ศรอินธนู-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
18 56161484 นายพรชัย รุ่งเรือง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
19 56161491 นางสาวพรพรรณ เฟื่องมะณี-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
20 56161514 นางสาวพิทยารัตน์ พ่วงพร้อม-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
21 56161521 นางสาวเพชรา โยมา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
22 56161538 นางสาวภัทรวดี ฉายเนตร-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
23 56161545 นายภาณุพงศ์ พ่วงรอด-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
24 56161552 นางสาวภิรมยา อินทรเขตการ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
25 56161576 นางสาวรัมภานุช อาชีวะ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
26 56161583 นางสาวรุ่งนภา ยางไธสง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
27 56161590 นายวชร ชาวเชียงขวาง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
28 56161606 นางสาววรธิดา สอนเตจา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
29 56161613 นางสาววรรทนี เฉียงเมืองอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
30 56161620 นางสาวศิลามาศ จันทิ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
31 56161637 นางสาวศิวิณี ศรีสุข-  / - 14 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
32 56161644 นางสาวภัทรธิดา เขียนสาร์-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
33 56161651 นางสาวสิริวรรณ สัพโส-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
34 56161675 นางสาวสุธิตา เสถียร-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
35 56161699 นางสาวอรชุดา จาดเปรม-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
36 56162399 นายศุภวิชญ์ อมรศิริชัยรัตน์-  / - 24 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)