รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 57161650 นางสาวกาญจนา เชือนแช-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
2 57161667 นางสาวขวัญเรือน จันทร์ส่ง-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
3 57161674 นางสาวขัตติยา ล้านแปง-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
4 57161698 นางสาวชนิดาภา แก่นมณีอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
5 57161742 นายธนกฤต วงษ์สุวรรณ-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
6 57161766 นายธนภัทร เผือกจีน-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
7 57161773 นางสาวธิตรา เดินเมือง-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
8 57161803 นางสาวนันทวรรณ บุญช่วย-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
9 57161810 นางสาวปัญญาพร มงคลพันธุ์-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
10 57161834 นางสาวพรรณธิดา แช่มช้อย-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
11 57161841 นายพัชระ ยะวิญชาญ-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
12 57161858 นางสาวพิมพฤดา เนืองธนาคม-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
13 57161872 นางสาวภัทร์ธีรา อุนาภาค-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
14 57161889 นางสาวภัทรภร โอฐเจริญชัย-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
15 57161896 นางสาวภัทราวดี เรืองเดช-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
16 57161902 นางสาวภัทรียา วิกสุวรรณ-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
17 57161919 นายภานุวัฒน์ หาญพาณิชย์-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
18 57161926 นางสาวมณฑาทิพย์ ฤทธี-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
19 57161933 นางสาวมณีวรรณ นาเมืองรักษ์-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
20 57161940 นายรุจิกร สุวรรณฤทธิ์-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
21 57161957 นางสาวลุสุมา แก้วเขียว-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
22 57161964 นางสาววรรณิษา ตาลงาม-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
23 57161971 นายวัชญ์พล ตรีสุรผล-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
24 57162008 นางสาววิไลลักษณ์ ศักดิ์ภูเขียว-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
25 57162015 นางสาวศศิธร สุวัฒนากูร-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
26 57162022 นางสาวศิริรัตน์ ใจทา-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
27 57162046 นางสาวสิรินันท์ สาวิกัลย์-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
28 57162053 นางสาวอมรรัตน์ พรมน้อย-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
29 57162084 นางสาวอัญธิกา เพียรเกิด-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
30 57162923 นายอรรถพล โพธา-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)