รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์การเกษตร
ปีการศึกษา 2559
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 54160731 นางสาวอัจฉริยา ปัญญาเฉียบ-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
2 54162230 นางสาวกนกพรรณ พงษ์พานิช-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
3 56161729 นางสาวกนกวรรณ นามวงศ์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
4 56161736 นางสาวกันทิมา เชื้อดี-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
5 56161743 นางสาวกานดา เเซ่ว้างอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
6 56161750 นายกิจจาพัฒน์ ขำเดช-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
7 56161767 นางสาวกิตติยา มาเอี่ยม-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
8 56161774 นางสาวเครือทิพย์ เกตุทอง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
9 56161781 นางสาวจาริณี จันทรมณี-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
10 56161804 นางสาวจิรัชยา ปั้นกล่ำ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
11 56161828 นางสาวจีรยา ใจตรง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
12 56161835 นางสาวจุฑามาศ แสงจันทร์ฉาย-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
13 56161842 นางสาวจุฑารัตน์ นักฟ้อนอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
14 56161859 นางสาวจุฑารัตน์ รองทอง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
15 56161866 นางสาวจุฬารัตน์ พิมป่าติ้ว-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
16 56161873 นายเฉลิมพล บุญมา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
17 56161880 นายชาญณรงค์ บัวทอง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
18 56161897 นายชานนท์ ประจักษ์ภูปัญญา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
19 56161903 นายชูเกียรติ พระดาเวช-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
20 56161910 นางสาวญาดา ศรีเตว็ด-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
21 56161927 นายฑิฆัมพร จันซ้อน-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
22 56161934 นายดนุสรณ์ แสนวงษา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
23 56161941 นางสาวดาริกา รักแจ้ง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
24 56161958 นายดุษฎี แน่งน้อย-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
25 56161965 นายทรงพล อินคุ้ม-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
26 56161972 นายทิวัตถ์ ปั้นศักดิ์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
27 56161989 นายธนกร สุภากาย-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
28 56161996 นางสาวธนพรรณ ผู้ผ่องอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
29 56162009 นายธนพล ลุนหวิทยานนท์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
30 56162016 นางสาวธมลวรรณ เทพคุณ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
31 56162023 นายธีรวรรษ ไตรรัตน์วุฒิปัญญา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
32 56162061 นางสาวนารีรัตน์ เถื่อนคุ้ม-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
33 56162092 นางสาวเบญจพร ขึมจันทร์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
34 56162108 นางสาวเบญจมาภรณ์ ลิ้มรทีพงษ์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
35 56162115 นางสาวเบญจา พิมชาวนา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
36 56162122 นางสาวปภาวรรณ อ่อนคำ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
37 56162139 นายปรเมศวฐ์ ตรงไกรจักร์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
38 56162146 นายปัณณธร เมฆลอย-  / - 24 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
39 56162160 นายพงษ์ศธร แพงผม-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
40 56162177 นางสาวพริ้มเพรา ชูม่วง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
41 56162184 นางสาวพัชรินทร์ จุ้ยกลิ่น-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
42 56162191 นางสาวพัชรีภรณ์ ยอดฉัตร-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
43 56162207 นายพีรพัฒน์ โทนธนู-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
44 56162214 นายพีรัตน์ พรมชาติ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
45 56162238 นายภาวิช พานแก้ว-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
46 56162245 นางสาวมัทนี นามเมือง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
47 56162269 นางสาวรจเรข ขำคม-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
48 56162276 นางสาวรัชฎาภรณ์ ต่อยนึ่ง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
49 56162290 นางสาววิกานดา ทองสุกดี-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
50 56162306 นางสาววิชชุนี ขุมดินพิทักษ์-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
51 56162320 นางสาววิมลมาศ กุลแก้ว-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
52 56162337 นางสาววีรยา ปานพรม-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
53 56162344 นางสาวศจี แย้มนิล-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
54 56162351 นางสาวศศิธร สังข์นาค-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
55 56162368 นางสาวศิริกานดา รอดเงิน-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
56 56162375 นางสาวศิริพันธุ์ พงษ์วัฒนไพศาล-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
57 56162382 นางสาวศิริลักษณ์ ไวว่อง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
58 56162405 นายเศกสรรพ์ นิยมญาติ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
59 56162412 นายเศรษฐวัฒน์ วิจารณ์พล-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
60 56162429 นางสาวสุทธิดา อ้นน้อย-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
61 56162436 นางสาวสุธิสา ฝั้นต๊ะ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
62 56162443 นางสาวสุนิษา พงษ์รื่น-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
63 56162467 นางสาวสุพิชชา ปลื้มสุข-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
64 56162474 นางสาวสุภาภรณ์ มีมุขอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
65 56162481 นายสุรศักดิ์ ทองม่วง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
66 56162504 นางสาวหัทยา ชาวสวนแตง-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
67 56162528 นายอธิศักดิ์ ทองเลิศ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
68 56162535 นางสาวอมรรัตน์ นิลโชติ-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
69 56162542 นางสาวอรทัย ขุนชาวนา-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
70 56162559 นายอรรถพล เตียวเย-  / - 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)