รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์การเกษตร
ปีการศึกษา 2560
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 54162353 นางสาวชไบพร อุดมศรี-  / - 8 มกราคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
2 54162568 นางสาวพรไพลิน ศรีบุญบัว-  / - 13 มิถุนายน 2561 อนุมัติสำเร็จ
3 57162091 นางสาวกฤติยาณี สุขเสริม-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
4 57162114 นายก่อพงศ์ ไก่แก้ว-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
5 57162121 นางสาวกุลธิดา น้อยบุญชู-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
6 57162138 นางสาวกุลวดี มาสิน-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
7 57162145 นางสาวขวัญรวี อนุสรณ์อันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
8 57162152 นางสาวจริยา ชาวเหนือ-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
9 57162169 นายจักรกฤษณ์ เกตุแก้ว-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
10 57162176 นางสาวจารุวรรณ บัวกล้า-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
11 57162183 นางสาวจิดาภา ประสิทธิ์เขตกิจ-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
12 57162213 นางสาวฉัตรแก้ว ศิลา-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
13 57162237 นางสาวณิชารีย์ ชาลีจังหาญ-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
14 57162244 นายชูสกุล ภู่ทับ-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
15 57162251 นายณฐพล แก้ววิเชียร-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
16 57162275 นางสาวณัฐติญา เกตุชัย-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
17 57162282 นางสาวณัฐธิญา สมสิทธิ์-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
18 57162299 นางสาวณัฐยา ฉิมพลี-  / - 23 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
19 57162305 นายตระการพนต์ พ่วงพลับ-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
20 57162312 นางสาวทองกวาว อ้ายวงศ-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
21 57162329 นายทิวทัศน์ ชลประทิน-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
22 57162350 นายธีรพล อัมภัยบูรณ์-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
23 57162404 นางสาวน้ำเพชร ผุยทา-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
24 57162411 นางสาวนิศาชล คีรีแพง-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
25 57162428 นางสาวนิศานาถ ใจเงิน-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
26 57162435 นางสาวบัณฑิตา สุขอุ่นเรือน-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
27 57162459 นายปณิธาน ไพเราะ-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
28 57162503 นางสาวพรวิกา เจริญสุข-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
29 57162534 นางสาวภัณฑิรา กันไชย-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
30 57162541 นางสาวมณฑาทิพย์ อำไพ-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
31 57162558 นางสาวมณีรัตน์ จันทร์บาง-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
32 57162565 นางสาวมนัชญา พิมศรี-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
33 57162572 นายฉัตต์ ภัทรชิราภักดิ์-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
34 57162589 นายรัฐเขตน์ หมอยาเก่า-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
35 57162619 นางสาวรัตนาภรณ์ รักษาสัตย์-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
36 57162626 นางสาวรุ้งพราย บุญผ่อง-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
37 57162633 นางสาวดลธมภรณ์ ลงผิว-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
38 57162657 นางสาววรรณิศา ครุฑวิเศษอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
39 57162671 นางสาววริศรา หาญน้อย-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
40 57162725 นางสาวศิรดา ใจยง-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
41 57162749 นางสาวศิริกานต์ บุญยะพัน-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
42 57162770 นายสมัชญ์ นิสยันต์-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
43 57162787 นายสยมภู ทานท่า-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
44 57162794 นางสาวสลิลทิพย์ นุรักษ์ทวีพร-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
45 57162831 นางสาวสุนิสา แสงโพธิ์-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
46 57162862 นางสาวสุวิมล ลาดรุน-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
47 57162879 นายอดิศักดิ์ ทองเชิด-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
48 57162886 นายอนุลักษณ์ จีบเพ็ง-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
49 57162893 นางสาวอนุสรา โสรส-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
50 57162909 นางสาวอภิญญา สีปั้นพริ้ง-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
51 57162916 นายอมรเทพ นามวงษ์ลือ-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
52 57162930 นางสาวอัจฉราพรรณ พวงเพ็ชร์-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
53 57162947 นายอัธพล ยิ่งสูง-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
54 57162961 นางสาวอารียา ขอบเหลือง-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
55 57162978 นายอุดมทรัพย์ วันเชียง-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
56 57162985 นางสาวอุษณรัศมิ์ รักมาก-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
57 57162992 นายเอกชัย ขุนศรีอันดับสอง  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
58 57163661 นายนุกูลกิจ ทับงาม-  / - 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)