รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์การประมง
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 55160860 นางสาวเกวลี เขม้น-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
2 55160877 นางสาวจิณห์วรา หลานจันทร์-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
3 55160891 นางสาวพัชรินทร์ คำผัด-  / - 26 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
4 55160914 นางสาววาริน เกิดพันธ์-  / - 26 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
5 55162727 นางสาวชลธิชา ระพีพัฒน์ชาญชัย-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
6 55162772 นางสาวดรินทร์ธร อ่ำอิ่ม-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
7 56162566 นางสาวกชนันท์ จั่นตอง-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
8 56162573 นางสาวกนกวรรณ สุระพล-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
9 56162603 นางสาวกาญจนา ศรีเวียง-  / - 11 สิงหาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
10 56162610 นายกุลธร เจริญพุฒ-  / - 11 สิงหาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
11 56162627 นางสาวเกษกานดา ปัญญาโม๊ะ-  / - 11 สิงหาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
12 56162672 นายฌาณุวัตร สมตัว-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
13 56162726 นายทศพล เจริญวัย-  / - 11 สิงหาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
14 56162740 นางสาวธัญนราภรณ์ จิตรีเขต-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
15 56162795 นายบุญบรรเจิด พลฤทธิ์-  / - 11 สิงหาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
16 56162801 นายปฏิพัทธ์ สันป่าเป้า-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
17 56162818 นายปิยพงษ์ สุขสัมพันธ์-  / - 7 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
18 56162825 นายพงศ์วิทย์ แจ้งภักดี-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
19 56162849 นายโพธิ์ทอง ภูมิเลิศ-  / - 11 สิงหาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ
20 56162856 นางสาวภัทรมาศ ถิ่นจันทร์-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
21 56162894 นางสาววัชรี วังชาวนา-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
22 56162900 นายวิทวัส แก้วป้อย-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
23 56162917 นางสาววิมลรัตน์ พ่อปัญญา-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
24 56162948 นางสาวสุนิสา กลองชัย-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
25 56162962 นายสุรเชษฐ์ พงษ์กระจ่าง-  / - 7 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
26 56163006 นางสาวอรวรรณ มาพุ่ม-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
27 56163020 นางสาวอาภัสรา ประเดิม-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
28 56163037 นางสาวอารยา เนตรสกุล-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
29 56163044 นางสาวอารียา ไทยโกษา-  / - 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)