รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    วิทยาศาสตร์การประมง
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 56162634 นางสาวจันทร์จิรา กาพรัด-  / - 25 มิถุนายน 2561 อนุมัติสำเร็จ
2 56162641 นางสาวจุฑามาศ หงษ์อ่อน-  / - 17 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
3 56162658 นางสาวณัฐฐา สาสอน-  / - 17 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
4 56162696 นางสาวณัฐกานต์ สอิ้งแก้ว-  / - 17 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
5 56162788 นางสาวนิศาชล บุญประดับ-  / - 12 มิถุนายน 2561 อนุมัติสำเร็จ
6 57163005 นายกฤษณะ เชื้อต่าย-  / - 9 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
7 57163012 นายกิจษิพัณธ์ หนูแสง-  / - 7 มิถุนายน 2561 อนุมัติสำเร็จ
8 57163067 นายจุมพล ตาวงศ์เสน-  / - 16 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
9 57163203 นางสาวพิมนภา ครองอัมพรสุข-  / - 16 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
10 57163289 นางสาววิลาสินี วัดแก้ว-  / - 16 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
11 57163333 นางสาวศิวนารถ อุททะวงศ์-  / - 16 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
12 57163340 นายศิวพงษ์ โกสิงห์-  / - 7 มิถุนายน 2561 อนุมัติสำเร็จ
13 57163357 นางสาวสโรชา แก้วมณี-  / - 16 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
14 57163388 นางสาวสุธินันท์ หมุ้ยจันทา-  / - 9 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
15 57163395 นางสาวสุภรรณิกา จันทร์โฉม-  / - 9 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
16 57163401 นางสาวหนึ่งฤทัย หล้าวงษ์-  / - 16 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
17 57163418 นางสาวอรชนิชา มากร-  / - 16 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
18 57163425 นางสาวอัญชลี ภู่กัน-  / - 16 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)