รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    เกษตรศาสตร์ - พืชศาสตร์
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 49162068 นายอัศจรรย์ ถินต่าย-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
2 49162075 นายอาทิตย์ แก้วศรีทัศน์-  / - 20 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติสำเร็จ
3 49162181 นายกนกศักดิ์ กำพล-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
4 49162488 นางสาวศิริภัทร ปรีชาพานิช-  / - 15 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติสำเร็จ
5 49162877 นายศราวุธ บุญค้ำชู-  / - 20 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)