รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    อุตสาหกรรมเกษตร - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 50160049 นายปรมัตถ์ สนุ่นดี-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
2 50160124 นางสาวจิตรลดา มั่นพัฒนาการ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
3 50160223 นายณัฐพล บุณยมณี-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
4 50160377 นางสาวนิตยา ปัญญาผ่องใส-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
5 50160445 นางสาวปิยนุช เกิดบาง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
6 50160537 นางสาวภริดา อินทร์จันทร์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
7 50160667 นางสาววรรณิภา อุดม-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
8 50160698 นางสาววันวิสาข์ แสงสว่าง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
9 50160827 นายอนิพล ม่วงไม้-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
10 50160995 นางสาวกมลวรรณ บุญทาวงศ์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
11 50161015 นางสาวกรรณิกา พิมสา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
12 50161091 นางสาวเกศกมล ตุ้ยกาศอันดับสอง  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
13 50161145 นางสาวจันทนา ปิ่นนาง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
14 50161183 นางสาวจามจุรี บุญยืน-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
15 50161206 นางสาวจามรี สวนดอก-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
16 50161244 นางสาวเจนจิรา รุ่งเรือง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
17 50161305 นางสาวชฎาพร ไชยศรี-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
18 50161411 นางสาวตะวันฉาย ใจบาล-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
19 50161428 นางสาวติระยา มะโน-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
20 50161497 นางสาวทิพวรรณ กันทะเนตร-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
21 50161541 นายธวัชชัย แซ่ลิ้ม-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
22 50161565 นางสาวธารทิพย์ น่วมทอง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
23 50161602 นางสาวนงเยาว์ นามศร-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
24 50161657 นางสาวนลิณี ปุฤทธิพันธ์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
25 50161800 นางสาวปัทมา ขานพรหม-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
26 50161824 นายพงศ์นรินทร์ โภชนา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
27 50161879 นางสาวพรมพนา เกิดสุวรรณ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
28 50161893 นางสาวพัชรินทร์ นานใส-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
29 50161961 นายภากร ภู่เจริญ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
30 50161978 นายภิญโญ แก้วสุขศรี-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
31 50162005 นางสาวเมวดี เถอะจ๋า-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
32 50162029 นางสาวรวิวรรณ วีละแสง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
33 50162043 นางสาวรุจเรจ อุ่นเรือน-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
34 50162142 นางสาววัชราพร มงคล-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
35 50162173 นางสาววาสนา เสือเจริญ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
36 50162197 นายวิทิต สาพันธ์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
37 50162272 นายวุฒิศักดิ์ จางวางคง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
38 50162494 นางสาวสิริลักษณ์ ภักดีสุข-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
39 50162517 นางสาวสุชานันต์ บูรณะไทย-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
40 50162524 นางสาวสุธารัตน์ ศรีสว่าง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
41 50162678 นางสาวอัมภาภรณ์ มูลศรี-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
42 50162708 นางสาวอาภาพร โพธิ์ใต้อันดับสอง  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
43 50162777 นางสาวกนกพร ชักช้า-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
44 50162784 นางสาวกาญจนพร ครองยุติ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
45 50162807 นายคำหอม สิงห์ซอม-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
46 50162814 นางสาวจันทร์สุดา ใจยาบุตร-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
47 50162821 นางสาวจันมนัส โพธิ์ปริสุดยอด-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
48 50162845 นางสาวชไมพร พิมพ์ต่อ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
49 50162852 นางสาวดลยา เทียนสว่าง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
50 50162869 นางสาวดลฤดี ผิวแดง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
51 50162906 นางสาวธัญณิชา ปริญญารักษ์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
52 50162913 นางสาวธารทิพย์ แสนปิง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
53 50162920 นางสาวธิตินันท์ สัจจกุลพันธ์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
54 50162937 นางสาวนฤมล จำปาเทศ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
55 50162944 นางสาวนฤมล ถึงจีน-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
56 50162951 นางสาวนันทวัน คำวิชัย-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
57 50162968 นางสาวนาตยา กอสัมพันธ์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
58 50162975 นางสาวนิตยา สาขา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
59 50162999 นางสาวนีรยา สุขเกษม-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
60 50163019 นางสาวปาจรีย์ วงศ์หลวง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
61 50163064 นางสาวพรทิพย์ สมจักร์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
62 50163071 นางสาวพรรณจาทิพย์ อำพรพงษ์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
63 50163095 นางสาวพัดตรา สุขสร้อย-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
64 50163101 นางสาวพัทธมน เตียวตระกูล-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
65 50163118 นางสาวพันธุ์ทิพย์ เนตรชัยภูมิ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
66 50163125 นางสาวพิมล พิชยภิญโญ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
67 50163132 นางสาวภัคจิรา ทองสุข-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
68 50163149 นางสาวมนัญยา ทองธรรม-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
69 50163187 นางสาวรุจิเรข ลาภเดโช-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
70 50163194 นางสาวฤดีมาศ บางทับ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
71 50163231 นางสาววิไลลักษณ์ จุ่นสาย-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
72 50163248 นายศราวุธ พุดตานทอง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
73 50163262 นางสาวศันสนีย์ พุ่มเปี่ยม-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
74 50163279 นางสาวศิริขวัญ กรอบเพ็ชร-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
75 50163286 นายสมพร เคยเห็น-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
76 50163309 นางสาวสุชาดา ศรีแก้ว-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
77 50163330 นางสาวสุภาพร วิกาหะ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
78 50163347 นางสาวสุวิมล ครุฑจันทร์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
79 50163354 นางสาวหิรัณยา จันทร์ตาฝั้น-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
80 50163385 นางสาวอโนชา ศรีนวล-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
81 50163392 นางสาวอมรรัตน์ ด่านซ้าย-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
82 50163408 นางสาวอมราภรณ์ หอมดวง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
83 50163415 นางสาวอรทิพย์ ดวงวรรณะ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
84 50163422 นางสาวอรรัตน์ พรมอ่วม-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
85 50180061 นายชัยทัต ดงสถาน-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
86 50180108 นายพงษ์พัฒน์ แก้วกันทะ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
87 50180160 นายมณู ขัดปา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
88 50180191 นายรัชวิท ดวงแก้ว-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
89 50180320 นายอภิวัฒน์ เบ็ญชา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
90 50180412 นายจักรกริช พุทธสอน-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
91 50180450 นายจำแลง ดารา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
92 50180542 นายธีระวุฒิ โพธิยาสานนท์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
93 50180818 นายสุรชัย ศรีเกิน-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
94 50180962 นายชาญวิทย์ ยาปัน-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
95 50181563 นายจิรายุทธ แป้นอ่อน-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
96 50181570 นายฉัตรชัย ศรีคำ-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
97 50181617 นายธีรวัฒน์ วงศ์ใหญ่-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
98 50181723 นางสาวศจี คงนา-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
99 50181730 นายอธิรัตน์ บุญแรง-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
100 50182034 นางสาวเกษรารัตน์ มาชัยวงค์-  / - 7 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)