รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    การประมง
ปีการศึกษา 2556
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 52161990 นายณัฐกิตติ์ อาจหาญ-  / - 19 กันยายน 2556 อนุมัติสำเร็จ
2 52162027 นายติณภพ ชื้นขจร-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
3 52162034 นายธวัชชัย ธัญญกรรม-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
4 52162102 นายพฤหัส อุปนันชัยชนะ-  / - 19 กันยายน 2556 อนุมัติสำเร็จ
5 52162249 นายสมเกียรติ วันดี-  / - 12 พฤษภาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
6 52162324 นายอภิสิทธิ์ สุวรรณโน-  / - 2 มกราคม 2557 อนุมัติสำเร็จ
7 52162355 นางสาวอุษา ฉวีจันทร์-  / - 1 เมษายน 2557 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)