รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    เทคโนโลยีชีวภาพ - เทคโนโลยีชีวภาพพืช
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 52162386 นายเจษฎา ราชชมภู-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
2 52162409 นางสาวณัฏฐา เสือชาวนา-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
3 52162508 นางสาวเพลินพิศ พรมมา-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
4 52162546 นายสงกรานต์ จันทะรัง-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
5 52162553 นายสถิตย์ ศรีใส-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
6 52162614 นางสาวสุภาพร พุ่มมาก-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
7 52162621 นางสาวอภิญญา เรือนแก้ว-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
8 52162645 นางสาวอรพินท์ ชูผลา-  / - 4 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)