รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร    เกษตรศาสตร์ - พืชศาสตร์
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมลำดับ / กลุ่มวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันจบการศึกษาสถานะ
1 50160056 นางสาวกมลวรรณ สนิทผล-  / - 18 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
2 50161022 นายกฤษฎา อินทร์อ้าย-  / - 18 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
3 50161268 นายเจษฎาวุทธ ชาตรี-  / - 18 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
4 50161275 นายฉัตรวุฒิ ครุธเกตุ-  / - 18 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
5 50161916 นายพีรพงษ์ จบศรี-  / - 18 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
6 50164238 นายเชาวลิต ปัดถาวะโร-  / - 18 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
7 50164719 นางสาววนิดา พุทธา-  / - 18 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)